Badania

Prace badawcze wykonywane w ramach badań własnych
Zadania badawcze wykonywane w ramach działalności statutowej
Projekty unijne
Granty MEiN
Prace wykonywane w ramach studiów doktoranckich

Katedra realizuje badania w zakresie specjalności Genetyka zwierząt w ramach zadania: ”Genetyczne, biometryczne i behawioralne aspekty hodowli zwierząt domowych i nieudomowionych”. Główne kierunki badań w ramach realizowanego zadania to:

1.Zastosowanie metod genetyki molekularnej w populacjach zwierząt,

Badania służą ocenie naturalnych populacji zwierząt (żubr, wilk, niedźwiedź, jeleń szlachetny, muflon, nornik północny). Prowadzona jest ocena polimorfizmu, podobieństwa genetycznego, przepływu genów między subpopulacjami. Dodatkowym kierunkiem badań jest ocena liczebności populacji naturalnych gatunków chronionych. Wyniki badań są publikowane i są wykorzystywane w programie ochrony gatunku oraz w ustalaniu i planowaniu metod zarządzania.

2.Zastosowanie metod genetyki populacji w hodowli zwierząt,

Badania dotyczą problemu prowadzenia małej, zamkniętej populacji – zarówno stad zwierząt gospodarskich jak i laboratoryjnych czy dzikich Celem prowadzonych badań jest zastosowanie wyników analiz rodowodowych w prowadzeniu populacji w kierunku ochrony zmienności. W małych populacjach (przepiórka japońska, mysz, żubr, owca olkuska) wyniki tych analiz pozwalają na opracowanie szczegółowych planów kojarzeń w celu minimalizacji narastania inbredu. Badania pozwalają na doskonalenie sposobu prowadzenia populacji zamkniętej o niewielkiej liczebności. Innym kierunkiem badań jest diagnoza pochodzenia i sposobu dziedziczenia prostych cech fenotypowych (herpetofauna) lub umaszczenia (bydło). Wyniki badan pozwolą doprecyzować sposób dziedziczenia się tych cech.

3.Badania adaptacji behawioralnych, stresu i rozrodu wybranych gatunków zwierząt domowych, laboratoryjnych i dzikich,

Celem badań jest wskazanie zakresu i sposobu wpływu wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na behawior zwierząt i w konsekwencji ich dobrostan. Obiektem badań są głównie gatunki przetrzymywanie w ogrodach zoologicznych, ale również prowadzi się obserwacje psów, owiec, bydła i żubroni. Wyniki badań są implementowane do zaleceń i poradników utrzymywania gatunków w niewoli. Wyniki pozwalają też na uzupełnianie wzorców ras czy programów hodowlanych.

4.Genetyczne uwarunkowanie odpowiedzi immunologicznej na stany zapalne gruczołu mlekowego,

Badania dotyczą występowania i przyczyn mastitis u owiec. Prowadzona jest diagnostyka stanu zdrowotnego wymion owiec (badania cytologiczne i bakteriologiczne) połączona z analizą polimorfizmu (STR, RFLP, SSCCP) wybranych regionów głównego układu zgodności tkankowej. Wyniki badań są wdrażane do codziennej praktyki pozwalającej na szybką diagnozę stanu wymienia owiec.

5.Ocena efektów selekcji i krzyżowania w populacjach modelowych.

Analizowane są rezultaty wielopokoleniowej selekcji kierunkowej prowadzonej w populacjach zwierząt laboratoryjnych (myszy, przepiórki japońskie). Prowadzi się krzyżowanie różnych linii i analizie podlegają wielkość heterozji i efektów rekombinacyjnych. Badania te są wspierane metodami symulacji komputerowej. Wyniki badań mogą posłużyć wyjaśnienie kształtowania się cech związanych z masą ciała.

do góry

Projekty badawcze

Prace badawcze wykonywane w ramach badań własnych:

1. Ocena molekularna skutków selekcji prowadzonej w kierunku zmiany masy ciała myszy laboratoryjnej(II)

Data rozpoczęcia/zakończenia: 2001/wieloletni
Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska

2. Poliandria u gryzoni o promiskuistycznym systemie rozrodczym – nornik północny Microtus oeconomus jako gatunek modelowy (II)
Data rozpoczęcia/zakończenia: 2006/2007
Kierownik tematu: dr Zuzanna Nowak
Wykonawcy: magistranci

3. Znaczenie rzeki jako naturalnej bariery ograniczającej dyspersję drobnych ssaków na przykładzie nornika północnego Microtus oeconomus(II)
Data rozpoczęcia/zakończenia: 2006/wieloletni
Kierownik tematu: dr Zuzanna Nowak
Wykonawcy: magistranci

4. Zachowanie się i rozród wybranych gatunków ssaków w warunkach fermowych i w warunkach ogrodów zoologicznych(II)
Data rozpoczęcia/zakończenia: 1995/wieloletni
Kierownik tematu: dr hab. Tadeusz Kaleta
Wykonawcy: dr hab. Tadeusz Kaleta oraz magistranci: S. Marczewska, B. Łuczyńska i P. Chudzik

5. Genetyczne uwarunkowanie odpowiedzi immunologicznej na stany zapalne gruczołu mlekowego (II)
Data rozpoczęcia/zakończenia: 1995/wieloletni
Kierownik tematu: dr Wiesław Świderek
Wykonawcy: dr Wiesław Świderek, dr Joanna Gruszczyńska

do góry

Zadania badawcze wykonywane w ramach działalności statutowej:

1. Otrzymywanie i testowanie biomodeli zwierząt laboratoryjnych
Data rozpoczęcia/zakończenia: 1987/wieloletni
Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska

2. Charakterystyka behawioru psów ras pasterskich i obronnych
Data rozpoczęcia/zakończenia: 1988/wieloletni
Kierownik tematu: dr Katarzyna Fiszdon

3. Badania nad wysoką plennością owcy olkuskiej
Data rozpoczęcia/zakończenia: 1992/wieloletni
Kierownik tematu: dr Elżbieta Martyniuk

4. Program hodowli w stadzie zamkniętym
Data rozpoczęcia/zakończenia: 1987/wieloletni
Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Michalska
Wykonawcy: dr hab. Wanda Olech

5. Analiza skutków na poziomie molekularnym selekcji w kierunku cech użytkowych na modelu przepiórki japońskiej.
Data rozpoczęcia/zakończenia: 2000/wieloletni
Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Michalska
Wykonawcy: dr hab. Elżbieta Michalska, dr Joanna Gruszczyńska

6. Analiza poziomu zmienności światowej populacji żubrów i badania nad strategią jej zachowania w populacjach żubra w Europie
Data rozpoczęcia/zakończenia: 1983/wieloletni
Kierownik tematu: dr hab. Wanda Olech-Piasecka
Wykonawcy: dr Zuzanna Nowak

7. Badania zaburzeń mejozy pstrągów tęczowych zmanipulowanych biotechnologicznie (ploidalność, odwrócenie płci).
Data rozpoczęcia/zakończenia: 2006/wieloletni
Kierownik tematu: dr Andrzej Życzyński

do góry

Projekty unijne:

 1. Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik molekularnych w naukach przyrodniczych – cykl szkoleń”
  Rodzaj projektu: fundusze strukturalne – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 1.05.2009 – 30.04.2012
  Kierownik tematu: dr Joanna Gruszczyńska

 2. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi
  Rodzaj projektu: fundusze strukturalne – PO Infrastruktura i Środowisko
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 15.10.2009 – 14.10.2012
  Kierownik tematu: dr hab. Wanda Olech

 3. Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce
  Rodzaj projektu: fundusze strukturalne – PO Infrastruktura i Środowisko
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 22.09.2010 – 31.12.2013
  Kierownik tematu: dr hab. Wanda Olech

 4. Sustainable Solutions for Small Ruminants – 3SR
  Rodzaj projektu: VII Ramowy Program Badawczy UE
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 1.05.2010 – 30.06.2013
  Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Martyniuk

do góry

Granty MEiN:

 1. Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy
  przepiórki japońskiej (Coturnix japonica)
  Rodzaj projektu: promotorski
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 25.09.2008 – 31.12.2010
  Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Michalska
  Wykonawcy: Beata Grzegrzółka

 2. Znaczenie populacji fenka (Vulpes/Fennecus zerda) utrzymywanej w europejskich ogrodach zoologicznych dla ochrony gatunku”
  Rodzaj projektu: promotorski
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 14.10.2009 – 31.03.2011
  Kierownik tematu: dr hab. Wanda Olech

 3. Ocena wybranych cech mieszańców żubra i bydła (żubroni) na tle gatunków wyjściowych
  Rodzaj projektu: autorski
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 15.10.2009 – 14.10.2012
  Kierownik tematu: dr hab. Wanda Olech

do góry

Prace wykonywane w ramach studiów
doktoranckich:

 1. Charakterystyka genetyczna populacji jelenia szlachetnego Cervus elaphus w Polsce (I)
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2006/wieloletni
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Krystyna M. Charon
  Wykonawcy: mgr Kamil Krysiuk

 2. Ochrona zmienności genetycznej niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos L z uwzględnieniem wpływu człowieka (I)
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2004-2008
  Kierownik tematu: dr hab. Wanda Olech-Piasecka
  Wykonawcy: mgr Anna Spalona

 3. Wpływ Selekcji w kierunku masy ciała i dryfu genetycznego na dynamikę wzrostu osobniczego przepiórki japońskiej Coturnix japonica
  japonica (I)

  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2004/2008
  Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Michalska
  Wykonawcy: mgr Justyna Dybowska

 4. Analiza zmienności genetycznej populacji Muflona europejskiego (Ovis musimon)
  Kierownik tematu: Wanda Olech – Piasecka
  Wykonawcy: mgr Aleksandra Fruba

 5. Analiza wybranych cech u mieszańców bydła i żubra.
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2006 / 2010
  Kierownik tematu: Wanda Olech – Piasecka
  Wykonawcy: mgr Ewelina Gołębiewska

 6. Ocena i analiza zmian zachodzących w roślinności pod wpływem wprowadzenia żubrów.
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2007 / 2011
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Wanda Olech – Piasecka
  Wykonawcy: mgr Katarzyna Kaczorowska

 7. Metodyka i systemy szkolenia psów do wykonywania pracy węchowej w Policji, Służbie Celnej i Straży Granicznej.
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2007 / 2011
  Kierownik tematu: prof. dr hab. Tadeusz Kaleta
  Wykonawcy: mgr Iwona Kowalczyk

 8. Analiza genetyczna stad owiec rasy olkuskiej uczestniczących
  w krajowym programie ochrony zasobów genetycznych

  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2009 / 2013
  Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Martyniuk
  Wykonawcy: mgr Wioleta Drobik

 9. Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i rezydentnych w populacji nornika północnego (Microtus oeconomus)
  Data rozpoczęcia/zakończenia: 2010 / 2014
  Kierownik tematu: dr hab. Elżbieta Michalska
  Wykonawcy: mgr Aleksandra Malinowska

do góry