Doświadczalnictwo

Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo
Studia stacjonarne II stopnia sem. 1
Kierunki:  Zootechnika, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Kartka ze wzorami: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/
Program przedmiotu: pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl

studenckie konta pocztowe: tutaj
dystrybucja oprogramowania SGGW: tutaj

Wyniki zaliczeń:
Hodowla (15 pkt zalicza)
Zootechnika (15 pkt zalicza)
Zootechnika(poprawa) (15 pkt zalicza)
Hodowla(poprawa) (15 pkt zalicza)
Wyniki komputerów z dnia 26.06.2017 tutaj
Prezentacje tutaj

Wyniki egzaminów:
Egzamin „0” (tutaj) (25 pkt zalicza)
Egzamin „1” (tutaj)  (25 pkt zalicza)
Egzamin „2” (tutaj)  (25 pkt zalicza)

Schemat wystawiania oceny końcowej:
Z przedmiotu maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt.
100 pkt = 30 pkt (kolokwium) + 20 pkt (prezentacja) + 50 pkt (egzamin)
(każdą z trzech części należy zaliczyć na min 50%)
Ocena końcowa wystawiana będzie po zsumowaniu wszystkich części według zasady:
50-60 pkt – 3,0
61-70 pkt – 3,5
71-80 pkt – 4,0
81-90 pkt – 4,5
91-100 pkt – 5,0

metodyka pracy dyplomowej

prezentacja wyników