Publikacje

Aktualne publikacje pracowników znajdują się w zakładce PRACOWNICY na indywidualnych stronach internetowych oraz w bazie biblioteki SGGW.


Publikacje pracowników Katedry za lata 2000-2011

Prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

 1. Charon K.M., Moskwa B., Nowak Z., Szydłowski M., 2000 – Genetic parameters for faecal egg count following natural nematode infections and correlation with productive traits in Polish Heath Sheep. Journal of Animal and Feed Sciences 9, 461-470
 2. Gruszczyńska J., Charon K.M. , Szydłowski M., 2000 – Effect of foeto-maternal immunization in sheep on birth weight and live weight gain of lambs. Animal Science Papers and Reports, 18(1), 65-76
 3. Gruszczyńska J., Charon K.M. , Kitlińska J., Szydłowski M., 2000 – The influence of OLA-DRB1 (MHC class II) gene polymorphism on lamb body weight and weight gain in Polish Heath Sheep. Journal of Applied Genetics, 41(2), 101-112
 4. Nowak Z., Charon K.M. , 2001 – Identification of high fertility gene (FecB) carriers using microsatellite markers and the effect of this gene on body weight in sheep. Journal of Applied Genetics 42(1), 49-57
 5. Charon K.M., Moskwa B., Gruszczyńska J., Kurył J, Pierzchała M., Rutkowski R., 2001- Relationship between polymorphism in locus OMHC1 (MHC class I) and resistance to nematodes in Polish Heatherhead Sheep. Animal Science Papers and Reports 19(4), 285-292.
 6. Charon K.M., Moskwa B., Rutkowski R., Gruszczyńska J., Świderek W., 2002- Microsatellite polymorphism in DRB1 gene (MHC class II) and its relation to nematode faecal egg count in Polish Heath Sheep Journal of Animal and Feed Sciences 11(1), 47-58.
 7. Gruszczyńska J., Charon K.M. , Świderek W., Sawera M., 2002 – Microsatellite polymorphism in OMHC1 (MHC class I) locus in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep (Żelazna variety). Journal of Applied Genetics 43(2) 217-222.
 8. Gruszczyńska J., Świderek W., Charon K.M. , Kurył J., Cieślak D., Pierzchała M., 2002 – Microsatellite polymorphism of pseudo-gene OLA-DRB2 in intron 5 in two Polish sheep breeds. Animal Science Papers and Reports 20 (1), 67-72.
 9. Charon K.M., Moskwa B., Winnicka A., Świderek W., Rutkowski R., Nowak Z., 2002 – Relationship between nematode parasite infection and leukocyte subpopulations in the blood of Polish Heath Sheep lambs. Helminthologia 39 (3),135-141
 10. Nowak Z., Hermanowicz-Świerczek A., Charon K.M. , Kulisiewicz J., 2003 – Conformation polymorphism in myogenin gene in pigs. Animal Science Papers and Reports 21 (4), 277-282
 11. Łopieńska Magdalena, Nowak Z., Charon K.M, Olech W., 2003 – Ocena polimorfizmu wybranego regionu MHC w dwóch liniach genetycznych żubrów (Bison bonasus L.). Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68, z.1, 17-24
 12. Świderek W., Winnicka A., Kluciński W., Charon K.M. , Gruszczyńska, Wołczyk D., 2003 – Zmienność subpopulacji limfocytów mleka w okresie laktacji. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68, z.13, 25-33
 13. Charon K.M., 2004: Genes controlling resistance to gastrointestinal nematodes in ruminants.Animal Science Papers and Reports, 22 (1), 135-139.
 14. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K.M., Świderek W.P., 2005 – Restriction fragment length polymorphism of exon 2 Ovar-DRB1 gene in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep. Journal of Applied Genetics, 46(3): 311-314
 15. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K.M., Świderek W.P., 2005 – Single strand conformation polymorphism in exon 2 of the Ovar-DRB1 gene in two Polish breeds of sheep. Animal Science Papers and Reports, 23 (3), 207-213
 16. Charon K.M., Kijewska A., Nowak Z., Wieczorek M., 2005 – Polimorfizm restrykcyjny genu DRB1 (MHC klasa II) a odporność owiec rasy wrzosówka na naturalne zarażenie nicieniami żołądkowo-jelitowymi. Roczniki Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Tom 1, Supl. 2: 91-101
 17. Nowak Z., Dobrzyński A., Charon K.M., 2005 – Polimorfizm sekwencyjny w locus cytochromu b (mtDNA) u wybranych gatunków z rzędu Perissodactyla. Roczniki Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Tom 1, Supl. 2: 103-107
 18. Świderek W.P., Charon K.M., Winnicka A., Gruszczyńska J., 2006 – Relationship between blood lymphocyte phenotype, DRB1 (MHC class II) gene polymorphism and somatic cell count in sheep milk. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50: 73-77 19. Charon K. M., 2007 – Analiza genetyczna uwarunkowań produkcyjności i zdrowotności zwierząt, Przegląd Hodowlany 9, 8-13
 19. Gruszczynska J., Fiszdon K., Charon K.M., 2008 – Polymorphism of RPE65 gene in the Polish briard population. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 40-46
 20. Charon K.M., 2009 – Nowe trendy w biotechnologii roślin, zwierząt i drobnoustrojów. Zarządzanie własnością intelektualną w agrobiznesie. ISBN 978-83-7583113-9, (15 ark), Wydawnictwo SGGW, 2009-12-28 str 87-110
 21. Łopieńska M., Nowak Z., Charon K,M., Olech W., 2011 – A comparison of poly­morphism of DQA genes in European bison belonging to two genetic lines: Lowland and Lowland-Caucasian. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 49, str 93-102
 22. Łopieńska M., Nowak Z., Wojciechowska M., Macheta L., Charon K.M., Olech W., 2011 – Porównanie polimorfizmu exonu 2 genu DRB3 u żubrów dwóch linii genetycznych: białowieskiej i białowiesko-kaukaskiej. Konferencja „Żubry, Lasy, Jeziora”, Malinówka, 22-23 września 2011, Str 38-39

Podręczniki

 1. Charon K.M., Świtoński M., 2000 – Genetyka zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 320
 2. Charon K.M., Świtoński M., 2004: Genetyka zwierząt, Wydanie II unowocześnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 320 + wkł.
 3. K.M.Charon, 2009 – rozdziały: Wstęp (str. 87) i Biotechnologia zwierząt (str. 91-100) w: „Zarządzanie własnością intelektualną w agrobiznesie” pod red. J. Ozimek, Wydawnictwa SGGW

Powrót do listy pracownikow


Dr Katarzyna Fiszdon

 1. Kaleta T., Fiszdon K., Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się psów. Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.
 2. Fiszdon K.: Znaczenie predyspozycji behawioralnych w wyborze rasy psa do towarzystwa. 2004, Życie Weterynaryjne No 3, str 149-151.
 3. Fiszdon K.: Kształtowanie zachowania się psów w okresie szczenięcym. Życie Weterynaryjne, No 5, str 249-254.
 4. Fiszdon K., Kozielewska A., 2005, Porównanie wybranych zachowań rozrodczych myszoskoczka mongolskiego (Meriones unguiculatus; Milne-Edwards,1867) i myszy kolczastej egipskiej (Acomys cahirinus; Desmorest 1819). Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
 5. Narojek T.,Fiszdon K.,.Hanysz E., 2008 – Canine elbow dysplasia in different breeds. Bulletin of Veterinary Istitute Puławy. Vol.52, No 1, 169-173, 2008.
 6. Fiszdon K.,Redlicki M., 2008 – Co nowego w genetyce. „Pies” dwumiesięcznik Związku Kynologicznego, Nr 2 (328) 2008, 4-7
 7. Fiszdon K., 2008 – Wykorzystanie psów pasterskich w owczarstwie. Hodowla owiec-praca zbiorowa pod redakcją R.Niżnikowskiego,276-285, PWRiL Warszawa 2007. ISBN 978-83-09-01022-7
 8. Fiszdon K., Czarkowska K.,2008 – Social behaviours in Siberian huskies. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 19-28.
 9. Gruszczynska J., Fiszdon K., Charon K.M., 2008 – Polymorphism of RPE65 gene in the Polish briard population. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 40-46
 10. Fiszdon K., Niżnikowski R., Popielarczyk D., Cieśliński K., 2008 – Main trends in changing body measurements of Wrzosówka ewes kept extensively in semi-open sheds. Annals of Animal Science Vol.8, No 4 Kraków 2008, 381-386
 11. FiszdonK., NiżNiznikowski R., Popielarczyk D., Ciesliński K., 2008 – Physical feature of Polish Heat Sheep in conservation breeding. Book of Abstract of the 59 Annual Meeting of the European Association for Animal Production. EAAP 2008, 265
 12. Kaleta T., Fiszdon K., Kondrakiewicz P., 2008 – Some environmental factors, influencing welfare of sevice dogs during non-working periods. WULS-SGGW Press, Warsaw 2009. ISBN 978-83-7583-073-6 ( 2,25 ark.)
 13. Fiszdon K., Kowalczyk I., 2009 – Litter size,puppy weight at birth and growth rates in different breeds of dogs. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 46, 161-168
 14. Fiszdon K., Góral K., Narojek J 2010 – Occurrence of behavioral disorders in domestic cats. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 47, s.11-24
 15. Kaleta T., Pisula W. Fiszdon K., Kondrakiewicz P., 2011 – Individual differences in police dog handlers. Polish Psychological Bulletin vol. 4
 16. Fiszdon K., 2011 – Wykorzystanie psów pasterskich w owczarstwie (0,6 ark). Hodowla, chów i użytkowanie owiec, Rozdz. 20, str 284-292. Red. R. Niżnikowski, 32 ark, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. Z o.o. Warszawa
 17. Kowalczyk I., Kaczorowska., MartyniukE., Góral K., Pawełkowicz M., Fiszdon K, 2011 – Wpływ selekcji prowadzonej w kierunku zwiększenia masy jąder samców myszy laboratoryjnej oraz ich wieku na długość okresu między kojarzeniem z samicą a urodzeniem młodych. Konferencja międzynarodowa „Zwierzęta w badaniach naukowych” Warszawa, 5-7.09.2011

Powrót do listy pracownikow


dr Katarzyna Góral-Radziszewska

 1. Góral K. 2006 – How genetic monitoring is important in conservation? Animals, zoos & conservation. Ogród Zoologiczny w Poznaniu – rozdział w monografii
 2. Sternicki T., Góral K., Olech W., Szwaczkowski T. 2008 – Preliminary estimation of longevity for leopard and snow leopard populations – Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. No 45: 73-78
 3. Głogowski R., Góral K. 2009 – Udział podrobów jadalnych w tuszkach nutrii – Przegląd Hodowlany 9:27-29
 4. Fiszdon K., Góral K., Narojek J. 2010 – Occurrence of behavioral disorders in domestic cats. No 47, 2010, s.11-24 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science
 5. Sternicki T. , Góral K., Olech W., Szwaczkowski T. 2010 – The level of inbreeding in three subspecies of leopard (Panthera pardus). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 47, 2010, s. 205-212
 6. Czykier E., Góral K., Olech W. 2011 – Stężenie estronu w surowicy młodych samców żubra. Medycyna Weterynaryjna 67 (12) str. 847-850
 7. Dzierżanowska-Góryń D, Góral K., Głogowski R. 2011 – The analysis of chin­chilla females reproduction (Chinchilla laniger M.), on the example of Polish breeding farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 49, str 21-26
 8. Kowalczyk I., Kaczorowska., MartyniukE., Góral K., Pawełkowicz M., Fiszdon K, 2011 – Wpływ selekcji prowadzonej w kierunku zwiększenia masy jąder samców myszy laboratoryjnej oraz ich wieku na długość okresu między kojarzeniem z samicą a urodzeniem młodych. Konferencja międzynarodowa „Zwierzęta w badaniach naukowych” Warszawa, 5-7.09

Powrót do listy pracownikow


Dr hab. Joanna Gruszczyńska

Oryginalne prace twórcze:

 1. Gruszczyńska J., Charon K.M., Szydłowski M.,2000, Effect of foeto-maternal immunisation in sheep on body weight of lambs, Anim. Sci. Papers and Reports, 18 (1), 65-76
 2. Gruszczyńska J., Charon K.M., Kitlińska J., Szydłowski M.,2000,The influence of OLA-DRB1 (MHC class II) gene polymorphism on lamb body weight and weight gain in Polish Heat sheep. Journal of Applied Genetics 41 (2), 101-112
 3. Charon K.M., Moskwa B., Gruszczyńska J., Kurył J., Pierzchała M., Rutkowski R., 2001, Relationsship between polymorphism in locus OMHC1 (MHC class I) and resistance to nematode infection in Polish Heath Sheep. Animal Science Papers and Reports, 19 (4), 285-292
 4. Charon K.M., Moskwa B., Rutkowski R., Gruszczyńska J., Świderek W., 2002, Microsatellite polymorphism in DRB1 gene (MHC class II) and its relation to nematode faecal egg count in Polish Heath Sheep. Journal of Animal Feed Sciences vol. 11 (1), 47 -58
 5. Charon K.M., Gruszczyńska J., Świderek W., Rutkowski R., Kijewska A., 2002, Polimorfizm genu DRB1 (MHC klasa II) i jego związek z odpornością owiec na infekce bakteryjne i pasożytnicze, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 60, 327-339
 6. Gruszczyńska J., Charon K.M., Świderek W., Sawera M., 2002, Microsatellite polymorphism in locus OMHC1 (MHC ClassI) in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep (Żelazna variety), J. Appl. Genet. 43 (2) 217-222
 7. Gruszczyńska J., Świderek W., Charon K. M., Kurył J., Cieślak D., Pierzchała M., 2002, Microsatellite polymorphism of pseudo-gene OLA-DRB2 in intron 5 in two Polish sheep breeds, Anim. Sci. Papers and Reports 20 (1) 67-72
 8. Świderek W. P., Winnicka A., Charon K.M. Niżnikowski R., Gruszczyńska J., 2002, Analiza cytometryczna krwi obwodowej owiec w okresie laktacji i zasuszenia, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 63, 155-161
 9. Świderek W., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Wołczyk D., 2003, Zmienność subpopulacji limfocytów mleka owiec w okresie laktacji. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68/3: 25-34.
 10. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K. M., Gruszczyńska J., 2004, Związek polimorfizmu genu DRB1 (MHC klasa II) i składu subpopulacji limfocytów krwi z liczbą komórek somatycznych mleka owiec. VII Konferencja „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”, Warszawa 4.12.2004. Wydawnictwo SGGW: 151-155
 11. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K.M., Świderek W.P., 2005 Restriction fragment length polymorphism of exon 2 Ovar-DRB1 gene in Polish Heth Sheep and Polish Lowland Sheep Journal of Applied Genetics 46 (3):311-314
 12. Gruszczyńska J., Brokowska K., Charon K.M., Świderek W.P., 2005, Single stand conformation polymorphism In exon 2 of the Ovar-DRB1 gene in two Polish breeds of sheep. Animal Science Papers and Reports 23 (3): 207-213.
 13. Gruszczyńska J., Michalska E., 2005 Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych stosowanych u kur w badaniu zmienności genetycznej populacji doświadczalnej przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Roczniki Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego T1, Supl (2): 108-116.
 14. Świderek W.P., Charon K.M.., Winnicka A., Gruszczyńska J., 2006, Relationship between blood lymphocyte phenotype, DRB1 (MHC class II) gene polymorphism and somatic cell count in ewe milk Bull Vet. Inst Puławy 50: 73-77
 15. Świderek W.P., Bhide M.R., Gruszczyńska J., Soltys K., Witkowska D., Mikula I., 2006, Toll-like receptor gene polymorphism and its relationship with somatic celle concentration and natural bacterial Infections of the mammary gland in sheep. Folia Microbiolo. 51 (6) 647-652.
 16. Gruszczyńska J., Fiszdon K., Charon K.M., 2008, Polymorphism of RPE65 gene In the Polish briard population, Annals of Warsaw University of Life Science-SGGW Animal Science 45: 39-46
 17. Pacholewska A., Gruszczyńska J., 2009 – Ciężki złożony niedobór odporności u wybranych gatunków ssaków. Przegląd Hodowlany,2009,nr 8, 27-30
 18. Deas A., Gruszczyńska J., Świderek W, 2009 – Simulation analysis of correlation between the occurrence of the defined alleles of Ovar-DRB1 gene in genotype and the health status of the sheep udders. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 46, 143-152
 19. Agata Czapla, Joanna Gruszczynska, 2009 – Podłoże genetyczne postępującego zaniku siatkówki u psa domowego. Przeglaąd Hodowlany 2009, 12: 14-17
 20. Ziółkowska K., Gruszczyńska J., 2010 – Defekt adhezji leukocytów u wybranych gatunków ssaków. Przegląd Hodowlany 2010, 2: 4-8
 21. Mikula I.Jr., Gruszczyńska J., Mikula I., 2010 – Toll-like receptory a virusove infekcie. „Info-vet” M&M Wydawnictwo, nr 3/2010, XVII rocznik, str 93-97
 22. Gruszczyńska J., Łukasiewicz M. – Microsatellite polymorphism in the study of genetic diversity of an experimental flock of Ayam Cemani breed. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 47, 2010, s.39-44
 23. Ziółkowska K., Gruszczyńska J. Defekt adhezji leukocytów u wybranych gatunków ssaków. nr 2010, 2: str 4-8 Przegląd Hodowlany
 24. Valocky I., Tkacikova L., Gruszczyńska J., Novotny F., Vlckova R. 2009 – Assessment of fertility gene FecB by OarAE 101 and BM1329 microsatelites in the Valachian sheep. Indian Veterinary Journal Vol. 86 No. 10pp, 1004-1006
 25. Gruszczyńska J., Łukasiewicz M., Grzegrzółka B. 2011 – Utilization of the selected micro-satelIite sequences in optimizing the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 49, str 27-34
 26. Gruszczyńska J., Czapla A. 2011 – A mole­cular test for the detection of the C295G mu­tation in the T gene responsible for shortened tail and taillessnessin the Pembroke Welsh Corgi. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 49,str 35-44
 27. Wojtulewicz P., Gruszczyńska J., Siewruk K. 2011 – Hiperkalemiczne porażenie okresowe u koni. Życie Weterynaryjne 86(3), str.196-201
 28. Trzeciak M. Gruszczyńska J. 2011 – Podłoże genetyczne cystynurii u psów. Życie Weterynaryjne 86(7) str 518-522
 29. Czapla A,. Gruszczyńska J., Sysa P. 2011 – Charakterystyka genów z motywem T odpowiedzialnym za krótkoogoniastość i bezogoniastość oraz ich rola u wybranych gatunków zwierząt. Życie Weterynaryjne 86(11) 850-856
 30. Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K. 2011 – Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris) – wybrane metody diagnostyczne – cz. 1. Przegląd hodowlany 11: 27-32
 31. Świderek W.P., Mikula I. Sr., Mikula I. Jr., Gruszczyńska J. 2011 – Wrodzone mechanizmy obronne przewodu pokarmowego. XIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła Praktyka nauce- nauka praktyce. Zakopane 4-8 kwietnia 2011 doniesienia. ISBN 978-83-7607-148-0.(pod redakcją naukowa prof. J.Szarka)
 32. Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K. 2012 – Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris) – cz. 2 Badania genetyczne, Przegląd Hodowlany 1: 21-25.

Oryginalne prace twórcze opublikowane w formie abstraktów :
Konferencje zagraniczne:

 1. Charon K.M., Grzybowski G., Gruszczyńska J., 1993 – Analysis of association between MHC and reproduction in sheep. Proc. 44th Ann. Meet EAAP, AARHUS, Dania 16-19.08.
 2. Charon K.M., Gruszczyńska J., 1994, Genetic markers of resistance of sheep to mastitis. Proc. 45th Ann. Meet. EAAP, Edynburg, U. K.
 3. Charon K.M., Gruszczyńska J., 1995, Major histocompatibility complex genes as possible selection criteria to improve reproduction and wholesomeness of sheep. Materiały z Beltsville Symposium XX „Biotechnology`s a Role in the Genetic Improvement of Farm Animals, 14-17. 05. 1995, Beltsville, USA
 4. Gruszczyńska J., Charon K.M., Kitlińska J., Szydłowski M., 1998, Analysis of relationship between polymorphism of MHC class I and class II and lamb rearing results in Polish Heath Sheep, Proc. 49th Ann. Meet EAAP Warsaw, 24-27. 08., Book of Abstracts, 33
 5. Charon K.M., Moskwa B., Gruszczyńska J., Rutkowski R., 1998, Microsatellite polymorphism in MHC-DRB gene in relation to resistance of sheep to gastrointestinal nematode infection, Proc. 49th Ann. Meet EAAP Warsaw, 24-27. 08., Book of Abstracts, 34
 6. Charon K.M., Gruszczyńska J., Moskwa B., 2000 – Relationship between polymorphism in DRB1 gene and nematode faecal egg count in sheep. ISAG Conference, Minneapolis, USA, Abstract Book, 61.

Konferencje krajowe:

 1. Gruszczyńska J., Świderek W., Charon K.M., 2001, Polimorfizm mikrosatelitarny w obrębie wybranych genów głównego układu zgodności tkankowej u owiec, Materiały konferencyjne XIV Zjazdu PTG -Poznań 11- 13. 06. 2001 r. , 51
 2. Świderek W., Gruszczyńska J., Charon K.M., 2001, Związek między polimorfizmem mikrosatelitarnym w locus OLA-DRB1 (MHC II) a stanem zdrowotnym gruczołu mlekowego owiec, Materiały konferencyjne XIV Zjazdu PTG „Genetyka w służbie człowieka” Poznań 11- 13. 06. 2001 r. , 73
 3. Świderek W., Gruszczyńska J., Charon K.M., 2001 – Związek głównego układu zgodności tkankowej (MHC) z mastitis u owiec. Konferencja „BioMillenium Gdańsk 2001″, 18-20.X. Streszczenie w jez. ang. :MHC association with mastitis in sheep” opublikowane w Cellular and Molecular Biology Letters, 6(3A): 820
 4. Gruszczyńska J., Michalska E., Sobierajska K., 2002, Microsatellite polymorphism selecting loci in Japanese quai (Coturnix japonica) population. Cellular and Molecular Biology Letters, 7 (1) : 176
 5. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Kłudczyńska A., 2003, Wpływ stanów zapalnych gruczołu mlekowego owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka. Materiały konferencyjne z 68 Zjazdu PTZ, Materiały konferencyjne 65
 6. Gruszczyńska J., Michalska E., 2005, Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych stosowanych u kur w badaniu zmienności genetycznej populacji doświadczalnej przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Materiały konferencyjne Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki Warszawa 1-3 09.2005r, 24.
 7. Świderek W.P., Charon K.M., Winnicka A., Gruszczyńska J., 2005 Wpływ komórek somatycznych mleka owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka. Materiały konferencyjne Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki Warszawa 1-3 09.2005r, 45
 8. Tereba A., Gruszczyńska J., Strużyński W., 2005 Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych u dwóch gatunków raków rodzimych: raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus) Materiały konferencyjne Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki Warszawa 1-3 09.2005r, 48
 9. Gruszczyńska J., Michalska E. 2005 The Rusing of the chicken microsatellite markers In the study of genetics diversity of experimental population of Japanese quail (Coturnix japonica). Materiały konferencyjne XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA) Kiekrz 6-8.09.2005, 26.
 10. Gruszczyńska J., Strużyński W., Cybulska M, Anna Tereba-Kolen, Wykorzystanie badań genetycznych w ochronie gatunkowej raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus). II Polski Kongres Genetyki Warszawa 18-20 września 2007: 219-220
 11. Gruszczyńska J., Michalska E. 2008 Microsatellite polymorphism In the study of genetics diversity of experimental population of Japanese quail (Coturnix japonica). Materiały konferencyjne XX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA) Bydgoszcz/Wenecja15-17.09.2008, 37-38.
 12. Bhide MR, Świderek WP., Gruszczyńska J., Mikula I jr., Mucha R., Kisova L., Soltys K, Novak M., Mikula Isr , 2008, Novel marker for ovine mastitis resistance: TLR1, TLR2 and TLR4, Szkoła Zimowa Zakopane 2008 (31.03-4.04-2008) Prace i materiały zootechniczne 65: 140
 13. Łukasiewicz M., Gruszczyńska J., Grzegrzółka B., 2009 – Wykorzystanie wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w ustalaniu pochodzenia u kur rasy Ayam Cemani. XXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie WPSA ” Nauka-praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska-nauce” Wrocław-Szklarska Poręba, Poland 7-9.09.2009, str 71
 14. Gruszczyńska.J., Łukasiewicz M., 2009 – Microsatellite polymorphizm in the study of genetic diversity of an experimental flock of Ayam Cemani Hens. 6th European Poultry Genetics Symposium Będlewo near Poznan 30.09-2.10.2009
 15. Deas A., Gruszczyńska J., Świderek W., 2009 – Analiza symulacyjna zależności między występowaniem w genotypie określonych alleli genu ovar-DRB1, a stanem zdrowotnym wymion owiec. Konferencja naukowa pt. Nauka praktyce-produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. 15-16.10.2009
 16. Gruszczyńska J., Michalska E., 2010 – Zmienność genetyczna doświadczalnej populacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). XXII International Poultry Symposium PB WPSA- „Science for poultry practice – poultry practice for science” Olsztyn, 6-8 September 2010 str. 58
 17. Gruszczyńska J., Czapla A., 2010 – Diagnostyka molekularna mutacji w genie T-box u psów rasy pembroke welsh corgi. III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin 12-15 wrzesnia 2010. str 141,
 18. Świderek W.P., Mikula I., Bhide M.R., Mikula I.Jr., Gruszczynska J., 2010 – Polimorfizm genów receptorów toll-podobnych (TLR) u owiec rasy wrzosówka i u owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej. III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin 12-15 wrzesnia 2010. str 1153

Publikacje popularno-naukowe :

 1. Gruszczyńska J., 2000, Struktura i organizacja głównego układu zgodności tkankowej. Przegląd Hodowlany, 2, 17-19
 2. Gruszczyńska J., 2000, Związek polimorfizmu MHC z odpornością organizmu na choroby. Przegląd Hodowlany, 3, 16-18
 3. Gruszczyńska J., 2000, Związek polimorfizmu MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi zwierząt. Przegląd Hodowlany, 4, 12-15.
 4. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W., 2001, Charakterystyka markerów mikrosatelitarnych. Przegląd Hodowlany 4, 3-4
 5. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W., 2001, Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych w hodowli zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany 5, 9-12

Sekwencje DNA zarejestrowane w Banku Genów

 1. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003, GeneBank sequence AY230000 – Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds.
 2. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003, GeneBank sequence AY248695 – Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds.

Tłumaczenie książek i redakcja merytoryczna:

 1. Zwierzęta gospodarskie – H.H. Sambraus 1998 r., Wydawnictwo Multico, liczba stron 95.
 2. Bezkręgowce – 2003 r. praca zbiorowa pod redakcją Reichholf J.H., Steinbach G. Wydawnictwo Bertelsmann Media, liczba stron 147.
 3. Rozdział „Genetyka” z książki „Amatorska hodowla kur” Schone F., Peschke F., Wydawnictwo Zagroda J. S. Roszkowscy Kazimierów 2006 ISBN: 8392193822

Powrót do listy pracownikow


Dr Beata Grzegrzółka

Publikacje recenzowane:

 1. Górecka J., Grzegrzółka B., Martyniuk E. 2003: Inwentaryzacja bydła ras rodzimych utrzymywanego w gospodarstwach chłopskich w Dolinie Biebrzy. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68 (1): 45-54
 2. Grzegrzółka B., Olech W., Krasiński Z. A. 2004: Struktura genetyczna wolnych stad żubrów nizinnych w Polsce. Parki nar. Rez. przyr. 23, 4: 665-677
 3. Grzegrzółka B., Michalska E. 2005: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy w dwóch pierwszych dobach inkubacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 1, supl. 2: 117-127
 4. Michalska E., Grzegrzółka B., Witkowska A. 2006: Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of Japanese quail. I. Analysis of eggs and hatchlings traits. XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, Rogów 4-6 September; 37-40
 5. Michalska E., Grzegrzółka B., Witkowska A. 2006: Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of Japanese quail. II. Lines differences, repeatability of eggs and intra-class correlation of hatchlings traits XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, Rogów 4-6 September; 41-44
 6. Dybowska J., Górecka J., Grzegrzółka B., Wieczorek M., Złamal A. 2008: Analysis of the influence of environmental enrichment on the behaviour of wild cats kept in captivity. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Animal Science 45: 3-18
 7. Grzegrzółka B., Michalska E. 2008: Effect of egg storage temperature on uniformity of embryo development during the first day of incubation and hatchability in Japanese quail (Coturnix japonica). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Animal Science 45: 47-52
 8. Gruszczyńska J., Łukasiewicz M., Grzegrzółka B. 2011 – Utilization of the selected micro-satelIite sequences in optimizing the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 49, str 27-34
 9. Grzegrzółka B., Michalska E. 2011 – Korelacje wybranych cech jaj i zarodków w pierwszych dwóch dobach inkubacji przepiórek japońskich. XXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce.(13-15.09.2011). Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. str 154-155

Oryginalne prace twórcze opublikowane w formie abstraktów:

 1. Dybowska J., Górecka J., Grzegrzółka B. 2001: Analiza wpływu wzbogaceń środowiskowych na zachowanie kotów drapieżnych utrzymywanych w niewoli. Doroczny Przegląd Dorobku Studenckich Kół Naukowych SGGW, s. 23
 2. Góral K., Grzegrzółka B., Jagołkowska P., Stachowicz K. 2002: Dokumentacja początkowych stadiów rozwoju zarodkowego przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Doroczny Przegląd Dorobku Studenckich Kół Naukowych SGGW, Rogów 25-27 października, s. 7-8
 3. Bryła E., Góral K., Górecka J., Grzegrzółka B., Kmiecik M. 2002: Ankietyzacja rolników zamieszkujących Wigierski Park Narodowy. Doroczny Przegląd Dorobku Studenckich Kół Naukowych SGGW, Rogów 25-27 października, s. 52-54
 4. Grzegrzółka B., Olech W., Krasiński Z. A. 2004: Struktura genetyczna wolnych stad nizinnych żubrów w Polsce. Konferencja pt. Hodowla i ochrona żubrów w Polsce, Białowieża 3-4 czerwca
 5. Grzegrzółka B. 2005: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy w dwóch pierwszych dobach inkubacji przepiórki japońskiej. Warsztaty naukowe PTZ pt. Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, Poznań 4 kwietnia
 6. Grzegrzółka B., Michalska E. 2005: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy w dwóch pierwszych dobach inkubacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, Warszawa 1-3 września, s. 25
 7. Spalona A., Grzegrzółka B., Olech W. 2005: Poziom zmienności genetycznej w wolnym stadzie żubrów w Puszczy Białowieskiej. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, Warszawa 1-3 września, Sesja: Aplikacja metod numerycznych w programach hodowli i ochrony zwierząt, s.41
 8. Spalona A., Grzegrzółka B., Olech W. 2005: Poziom zmienności genetycznej w wolnym stadzie żubrów w Puszczy Białowieskiej. Konferencja pt. Ochrona żubrów zachodniopomorskich, Ińsk 15-16 września, s. 77
 9. Grzegrzółka B., Michalska E. 2005: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy w dwóch pierwszych dobach inkubacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Kiekrz 6-8 września, Sesja: Biologiczne podstawy produkcji drobiarskiej, s. 19-20
 10. Michalska E., Grzegrzółka B., Witkowska A. 2006: Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of Japanese quail. I. Analysis of egg and hatchlings traits. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Rogów 4-6 września, Sesja: Physiology and Genetics, s. 37-40
 11. Michalska E., Grzegrzółka B., Witkowska A. 2006: Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of Japanese quail. II. Lines differences, repeatability of eggs and intra-class correlation of hatchlings traits. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Rogów 4-6 września, Sesja: Physiology and Genetics, s. 41-44
 12. Grzegrzółka B., Michalska E. 2008: Wpływ temperatury przechowywania jaj na wyrównanie rozwoju zarodkowego w pierwszej dobie inkubacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica) XX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Wenecja k/Bydgoszczy 15-17 września, Sekcja: Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej, s.39-40
 13. Łukasiewicz M., Gruszczyńska J., Grzegrzółka B. 2009: Wykorzystanie wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w ustalaniu pochodzenia u kur rasy Ayam Cemani. XXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie WPSA ” Nauka-praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska-nauce” Wrocław – Szklarska Poręba 7-9 września, s. 71
 14. Grzegrzółka B., Michalska E. 2009: Wpływ masy jaja na wyniki lęgu przepiórek japońskich (Coturnix japonica) selekcjonowanych w kierunku masy ciała. XXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Wrocław – Szklarska Poręba 7-9 września, Sesja: Biologiczne podstawy produkcji drobiarskiej, s. 105-106
 15. Grzegrzółka B., Michalska E. 2009: Comparison of hatchability in replicated lines and crosses of Japanese quail selected for body weight. 6th European Poultry Genetics Symposium, 30.09-02.10.2009, Będlewo k/Poznania. Sesja Selection eggs, s. 107

Publikacje popularno-naukowe:

 1. Grzegrzółka B. 2007: Znaczenie genetycznego uwarunkowania zachowań ptaków w praktyce drobiarskiej. Polskie Drobiarstwo 11, s. 10-14

Powrót do listy pracownikow


Prof. SGGW dr hab. Tadeusz Kaleta

 1. Kaleta T., Bogucka-Ocieżyńska E.-The classification of race horse reactivity before the post time in Warsaw S?uz.ewiec Racecourse. Animal Science (SGGW), 2001, 38, 11-19.
 2. Kaleta T., Rucińska A.-The ethogram of polar bears kept in Warsaw ZOO. Animal Science (SGGW), 2001, 38, 21-25.
 3. Kaleta T.,Tumialis D., Małodobra M.: The introductory study concerning human-animal relations in Warsaw Zoological Garden the case of chimpanzee (Pantroglodytes), 2004, Annals of Warsaw Agricultural University, No 42,str.3-7.
 4. Kaleta T., Rybnik P.-„An ethogram of ostrich (Struthio camelus) kept in Warsaw ZOO. Annals of Warsaw University -SGGW, Animal Science 43, 2005, 19-23.
 5. Zubkowicz R., Kaleta T.: An attempt to evaluate great apes exhibits in selected European zoological gardes-elaboration of methods.2004, Annals of Warsaw Agricultural University, No 42,str.9-15.
 6. Zubkowicz R., Kaleta T.-The investigations concerning an evaluation great apes exhibits in selected European zoological gardens. Annals of Warsaw University -SGGW, Animal Science 43, 2005, 47-53.
 7. Kaleta T.,Rybnik P. „An ethogram of ostrich (Struthio camelus) kept in Warsaw ZOO” nnals of Warsaw University – SGGW, Animal Science 43, 2005 ,19-23
 8. Kaleta T. „Samoleczenie u dziko żyjących kręgowców – krótki przegląd zachowań.” Życie Weterynaryjne 5, 2005, 278-282.
 9. Kaleta T. „Zmiany behawioralne u zwierząt domowych domowych i interakcja człowiek-zwierze; we współczesnym chowie.” Roczniki Naukowe PTZ 2005 (1), suplement 1, 9-19.
 10. Dzierżanowska-Goryń D.,Kaleta T.,Kowalczyk M. „The behaviour and activity of chinchilla (Chinchilla lanigera) kept under laboratory conditions. ” Animals and Environment.XII International Congress ISAH, Warsaw 2005,Proceedings vol 2,426-465.
 11. Kaleta T. „Problemy z problemami: rozważania dotyczące anormalnego zachowania zwierząt w ogrodach zoologicznych” Konferencja miedzynarodowa „Animals and Zoos Current Research Focus.”Poznan’,2005 Materiały konf. Str 20-21.
 12. Kaleta T. „Etologia i dobrostan w ogrodzie zoologicznym wyzwaniem XXI wieku” I Ogólnopolska Konferencja”Dobrostan zwierza;t w nauczaniu” Bydgoszcz 2005
 13. Kaleta T. The introductory analysis of incidents involving captive animals during the 1990-2005 period. Animals,zoos and conservation.Zoological Garden in Poznan’ 2006,133-141.
 14. Szucs E., Jezierski T., Kaleta T., Abraham Cs., Poikalainen V., Sossidou E., Praks J. Ethical view concerning how to treat animals. Part A. Social Concern. Chapter IV in: Livestock Production and Society. 2006: pp. 65-75 (0,5 ark) Geers R. and Madec E. (eds) Wageningen Academic Publishers
 15. Kaleta T. Spojrzenie polskiego etologa”, vol7, no3, maj 2006, str 6-7. Weterynaria po Dyplomie
 16. Szucs E.,Jezierski T.,Kaleta T. Farm animal welfare and society-consumers perceptions Farm animal welfare, environment and food quality interaction studies.edited by E.Sossidou and E.Szu”cs, ISBN 978-960-89849-0-5,15-42,2007
 17. Kaleta T, Marczewska S.The observations concerning reproduction and young development in captive giraffe (Giraffa camelopardalis) at Warsaw ZOO Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, No 44, 17-22, 2007
 18. Kaleta T. Wpływ niektórych antropogenicznych zmian środowiskowych na zachowanie się zwierząt Życie Weterynaryjne 2007, R 82 nr 5, str 375-379
 19. Kaleta T., Chudzik P.,2008 – The comparison of behaviour in two macropodid marsupials: red kangaroo Macropus rufus and red-necked wallaby Macropus rufogriseus kept in adjacent enclosures at Warsaw ZOO. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 53-58
 20. Kaleta T., Fiszdon K., Kondrakiewicz P., 2009 – Some environmental factors, influencing welfare of sevice dogs during non-working periods. WULS-SGGW Press, Warsaw 2009. ISBN 978-83-7583-073-6 (2,25 ark.)
 21. Kaleta T. Głowienka E., 2009 – An analysis of incidents caused by captive cats in the world during 1990-2006 period on the basis of web database. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 46, 169-176
 22. Kaleta T. Obraz wilka w kulturach świata – lęk, obsesja, fascynacja. 2010, 85,Str 984-988 Życie weterynaryjne
 23. Kaleta T., Szymańska A., 2010 – Confiscation of live exotic animals in Poland by custom service during 1998-2008 period in accordance with EU law and CITES. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 47, str 45-56
 24. Kaleta T., Pisula W. Fiszdon K., Kondrakiewicz P. 2011 – Individual differences in police dog handlers. Polish Psychological Bulletin vol. 4
 25. Kaleta T., Mielczarczyk B. 2011 – Human – animal relates: the ease of two primate species kept at Warsaw Zoo. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 49, str 53-60

Publikacje przeglądowe:

 1. Kaleta T. 2000 – Kłopoty z agresją u psów (II). Magazyn Weterynaryjny, 2000, vol 9, br 46, 64-65.
 2. Kaleta T. 2002 – Znaczenie i rodzaje badań naukowych prowadzonych na ssakach w ogrodach zoologicznych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 2002, 60, 165-172
 3. Kaleta T. 2003 – Zachowanie stereotypowe-jego charakterystyka i rola w dobrostanie zwierząt. Życie Weterynaryjne, maj 2003
 4. Kaleta T. 2011 – Zwierzęta we współczesnych religiach światowych. Wybrane zagadnienia. Życie Weterynaryjne 86 (9), 703-707

Prace popularno-naukowe:

 1. Kaleta T. – Spojrzenie polskiego etologa”, Weterynaria po Dyplomie, vol7, no3, maj 2006, str 6-7.2.Kaleta T., 2009 – Stres i zachowanie się zwierzat dzikich- badania i interpretacje. Życie Weterynaryjne 2009, R. 84, nr 1, s 21-26

Prace wydrukowane w kraju w układzie prac naukowych:

 1. Kaleta T.- Obok człowieka. Rzut oka na status i funkcje zwierząt dzikich w kulturze europejskiej dawnych wieków. Konferencja U progu III tysiąclecia-historia, teraźniejszość i przyszłość cywilizacji europejskiej. SGGW 2003 (w druku)

Wydrukowane w kraju w formie abstraktów:

 1. Kaleta T.-Potrzeby behawioralne zwierza;t w s’rodowisku sztucznym. Konferencja Przepisy prawne i warunki prowadzenia doświadczeń na zwierzętach, Warszawa, 2000
 2. Fiszdon K., Szywała A., Kaleta T.-Próba określenia predyspozycji charakteru psów na podstawie testów psychicznych szczeniąt i zwierząt dorosłych. III Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków Białystok-Supraśl, 2001
 3. Szywała A., Fiszdon K., Kaleta T.-Zróżnicowanie zachowań psów obronnych pod wpływem zadań stawianych w teście dla psów ras obronnych. III Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków Białystok-Supraśl, 2001
 4. Kaleta T.-Obok człowieka. Rzut oka na status i funkcje zwierząt dzikich w kulturze europejskiej dawnych wieków. Konferencja – U progu III tysia;clecia-historia, teraźniejszość i przyszłość cywilizacji europejskiej. SGGW 2001.

Tłumaczenia:

Z francuskiego:

 1. M. Ladonne i in. -Wielka księga ryb akwariowych Twój Styl, Warszawa, 1997 (razem z K. Teisseyre)

Z angielskiego:

 1. Coborn J. – Atlas węży świata, Amber, Warszawa, 1993.
 2. Wilson D. – Złe nawyki psa-zwalczanie, zapobieganie. PWRiL, Warszawa, 1997
 3. Meadows J. – Wielcy uczeni [biografie Darwina i Pasteura], Amber, Warszawa, 1997
 4. Ford J. – Czujące istoty Amber, Warszawa, 1998.
 5. Gribbin J. – Nauka u progu III tysiąclecia, Amber, Warszawa, 1999
 6. Morris D. – Dlaczego pies szczeka, czyli jak zrozumieć przyjaciela. Zachowanie psa – ilustrowany przewodnik. Amber, Warszawa, 2000.

Fragmenty tłumaczenia i redakcja naukowa:

 1. Zbiorowe -Kot. Odkryj w nim tygrysa Egmont, Warszawa (2000)
 2. Zbiorowe -Pies. Odkryj w nim wilka Egmont, Warszawa (2000)

Inne:

 1. Kaleta T.-Dzikie psy i hieny. Leksykon Omegi. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1998, 219 str.
 2. Kaleta T.-Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003, 195 str.

Powrót do listy pracownikow


dr hab. Elżbieta Martyniuk

 1. Gandini, Ollivier G., Danell B., Distl O., Georgoudis A., Groeneveld E., Martyniuk E., van Arendonk J., Woolliams J.: Criteria to assess the degree of endangerment of livestock breeds in Europe. 2004, Livestock Production Science 91, 1-2, 173-182
 2. Ingrassia A., Martyniuk E., Manzella D. – The legal framework for the management of animal genetic resources. Wyd. FAO. Rome
 3. Klewiec, J., Martyniuk E., Gabryszuk M., Baranowski A.: Ovulation rate and prolificacy in Booroola x Olkuska crossbred ewes. 2004, Animal Science Papers and Reports, vol. 22, 3, 325-333
 4. Martyniuk, E.: The conservation of animal genetic resources – a european perspective. Rozdział w ksiażce: „farm animal genetic resources”, UK, 2004, Nothingam University Press 15-36
 5. Martyniuk E., 2005: Priorytety w ochronie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w świecie. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2005, Suplement
 6. Martyniuk E., 2005: Konwencja o Różnorodności Biologicznej. Biologia w szkole – czasopismo dla nauczycieli, Nr 4 lipiec/sierpień 2005, 293 (LVIII), str. 203-209
 7. Martyniuk E., Laing R., 2005: The Convention on Biological Diversity: A framework for the better management of Inland Water Ecosystems. Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science, 2005, 43, 25-34
 8. Martyniuk E., Olech W., Klewiec J., 2001. Body weight and in-vivo assessed slaughter performance in Olkuska sheep lambs. Arch.Tierz., Dummerstorf 44: 377-84
 9. Rzewuska K., Klewiec J., Martyniuk E., 2005: Inbred effect on reproduction and body weight in a closed flock of Booroola sheep. Animal Science Papers and Reportsp, 2005, 23, 4
 10. Wirth-Dzięciołowska E., Martyniuk E., Jeżowska M., Karbowicz M., Kula K., Sysa P. – Effects of long term selection to increase testis weight in laboratory mice –14th International Congress on Animal Reproduction , Stockholm 2-6 VII 2000 p. (inicjator tematyki, nadzór naukowy nad eksperymentem, analiza wyników i redakcja opracowania)
 11. E. Martyniuk,Olech W.,Moczydłowska I., 2006 – Przebieg laktacji owcy olkuskiej w okresie karmienia jagniąt. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska
 12. Martyniuk E.,Marchowiecka A., 2007 – Dynamics of inbreeding in Olkuska sheep conservation flock. Annals of Animal Science, suppl. No 1, 69-71,2007
 13. Konowalczyk E.,Martyniuk E.,Kwiecińska K.M., 2007 – Pedigree analysis of Małopolski Horses included in the animal genetic resources consevation programme. Annals of Animal Sciences, Suppl.,No.1, 141-144
 14. Martyniuk E., 2009 – Genetyczne uwarunkowanie wysokiej plenności owcy rasy olkuskiej. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 ISBN 987-83-7583-081-19 (str 200)
 15. Drobik W, Martyniuk E., 2009 – Analysis of inbreeding in highly prolific Olkuska sheep flock. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 46, 153-160
 16. Martyniuk E., Pilling D., Scherf B Indicators: Do we have effective tools to measure trends in genetic diversity of domesticated animals? 47, 2010, ISSN 2078-6336 Str 31-45 Animal Genetic Resources an international journal.
 17. Martyniuk E. Animal genetic resources programme in Poland: successes and obstacles. 2010, s. 29-35 Workshop Proceedings „International strategic programs for the coservation of animal genetic resources for food and agriculture. Wyd. University of Saskatchewan, Western College of Veterinary Medicine.
 18. Martyniuk E. Implementation of the Global plan of action in central and eastern Europe: challenges and opportunities.( 8 str) 9 th World Congress on Genetic Applied to Livestock Production. Leipzig, Germany, August 1-6, 2010
 19. Martyniuk E. Animal genetic resources programme in Poland: successes and obstacles. Str 29-35 International Strategic Programs for the Conservation of Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, Vancouver, 17 July 2010
 20. Martyniuk E. Background document – Annex 1 of Expert Workshop Report Indicators to measure trends in genetic diversity of domesticated animals January 2010, str. 13-55 FAO, Rome.
 21. Drobik W., Martyniuk E., Szwaczkowski T., 2011 – Problemy kształcenia w zakresie genetyki i hodowli zwierząt na świecie. Przegląd Hodowlany 7:1-6
 22. Kowalczyk I., Kaczorowska K., Martyniuk E., Góral K., Pawełkowicz M., Fiszdon K.- Wpływ selekcji prowadzonej w kierunku zwiększenia masy jąder samców myszy laboratoryjnej oraz ich wieku na długość okresu między kojarzeniem z samicą a urodzeniem młodych. Knnonferencja międzynarodowa „Zwierzęta w badaniach naukowych” Warszawa, 5-7.09.2011

Powrót do listy pracownikow


prof. SGGW dr hab. Elżbieta Michalska

 1. Radomska M., Wirth-Dzieciołowska E., Michalska E. (1973 -1977) Ćwiczenia z genetyki zwierząt. Skrypt SGGW -AR. (udział w opracowaniu 1/3 materiałów skryptu)
 2. Olech W., Michalska E., 1999. The inbred level evaluation in three lines of Japanese quail. Annals of WAU, Animal Science 35: 85-91.
 3. Gruszczyńska J., Michalska E., 2005: Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych stosowanych u kur w badaniu zmienności genetycznej populacji doświadczalnej przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2005, Suplement
 4. Gruszczyńska J., Michalska E., 2005: Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych stosowanych u kur w badaniu zmienności genetycznej populacji doświadczalnej przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2005, Suplement
 5. Gruszczyńska J., Michalska E., 2005 – Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych stosowanych u kur w badaniu zmienności genetycznej populacji doświadczalnej przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Roczniki Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Supl.
 6. Gruszczyńska J., Michalska E., Sobierajska K., Microsatellite polimorphism selecting loci in Japanese quail (Coturnix japonica) population, 2002, Cellular & Molecular Biology Letters, 7 (1), 176
 7. Grzegrzółka B., Michalska E., 2005: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy w dwóch pierwszych dobach inkubacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Suplement, 2005
 8. Michalska E., Grzegrzółka B.,Witkowska A., 2006 – Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of japanese quail.I. Analysis of eggs and hatchlings traits. XVIII International poultry symposium PB WPSA ,Rogow 4-6 september 2006, 37-40
 9. Michalska E., Grzegrzółka B.,Witkowska A., 2006 – Effect of selection for body weight on eggs, hatchlings and reproductive traits in the repetition lines of japanese quail. II.Linesdifferences,repeatability of eggs and intra-class correlation of hatchlings traits. XVIII International poultry symposium PB WPSA ,Rogow 4-6 september 2006, 41-44
 10. Grzegrzółka B., Michalska E., 2008 – Effect of egg storage temperature on uniformity of embryo development during the first day of incubation and hatchability in Japanese quail (Coturnix japonica). Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 47-52
 11. Polak G.M., Michalska E., 2008 – Characteristics of the polish population of horses competing in long-distance rides. Annals of Animal Science Vol.8, No 2 Kraków 2008, 381-387
 12. Grzegrzółka B., Michalska E., 2008 – Effect of egg storage temperature on uniformity of embryo development during the first day of incubation in Japanese quail (Coturnix japonica). XX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie : XX International Poultry Sympodium PB WPSA , Nauka praktyce drobiarskiej- praktyka drobiarska nauce. Wenecja k/Bydgoszczy 15-17.09.2008 str. 39-40
 13. Grzegrzółka B., Michalska E., 2009 – Effect of egg weight on hatchability of japanese quail( coturnix japonica) selected for body weight. XXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie WPSA ” Nauka-praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska-nauce” Wrocław-Szklarska Poręba, Poland 7-9.09.2009, str 106
 14. Grzegrzółka B., Michalska E., 2009 – Comparison of hatchability in replicated lines and crosses of Japanese Quail selected for body weight. 6th European Poultry Genetics Symposium Będlewo near Poznan 30.09-2.10.2010
 15. Gruszczyńska J., Michalska E., 2009 – Zmienność genetyczna doświadczalnej populacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). XXII International Poultry Symposium PB WPSA- „Science for poultry practice – poultry practice for science” Olsztyn, 6-8 September 2010 str. 58
 16. Gruszczynska J., Michalska E., Trzeciak M., 2011 – Analiza zmienności wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w doświadczalnej populacji przepiórki japońskiej (Coturnix Japonica). Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. XXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce. 13-15.09.2011 Materiały konferencyjne, str. 94-95

Powrót do listy pracownikow


Dr Zuzanna Nowak

 1. Charon K.M., Moskwa B., Nowak Z., Szydłowski M., 2000 – Genetic parameters for – faecal egg count following natural nematode infections and correlation with productive traits in Polish Heath Sheep. Journal of Animal and Feed Sciences 9, 461-470
 2. Nowak Z., Charon K.M., 2001 – Identification of high fertility gene (FecB) carriers using microsatellite markers and the effect of this gene on body weight in sheep. Journal of Applied Genetics 42(1), 49-57
 3. Charon K.M., Moskwa B., Winnicka A., Świderek W., Rutkowski R., Nowak Z., 2002 – Relationship between nematode parasite infection and leukocyte subpopulations in the blood of Polish Heath Sheep lambs. Helminthologia, 39: 135-141
 4. Życzyński A., Nowak Z., 2002- Metoda RAPD jako proponowane narzędzie genetyki ekologicznej przy nieinwazyjnym pozyskaniu materiału. Biologia płazów i gadów- ochrona herpetofauny, VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Wydawnictwo Naukowe akademii Pedagogicznej; 156-162.
 5. Charon K.M., Kijewska A., Nowak Z., Wieczorek M., 2005 – Polimorfizm restrykcyjny genu DRB1(MHC klasa II), a odporność owiec rasy wrzosówka na naturalne zarażenie nicieniami żołądkowo-jelitowymi. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego t.I (2005),suplement 2,91-101
 6. Nowak Z., Dobrzynski A., Charon K.M., 2005 – Polimorfizm sekwencyjny w locus cytochromu b (mtDNA) u wybranych gatunków z rzędu Perissodactyla. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,t.I,suplement 2,103-107.
 7. Charon K.M., Kijewska A., Nowak Z., Wieczorek M., 2005 – Polimorfizm restrykcyjny genu DRB1(MHC klasa II), a odporność owiec rasy wrzosówka na naturalne zarażenie nicieniami żołądkowo-jelitowymi. Polimorfizm restrykcyjny genu DRB1(MHC klasa II), a odporność owiec rasy wrzosówka na naturalne zarażenie nicieniami żołądkowo-jelitowymi. Suplement
 8. Olech W. Perzanowski K., Nowak Z., Bukowczyk I., 2005 – Czy możliwe jest wzbogacenie puli genowej stad żubrów w Bieszczadach? w „Zmiany w populacjach ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska” Kraków 2005, ark. 0,26
 9. Nowak Z., Jagołkowska-Tkaczuk P., Olech W., Charon K.M., 2005 – Czy możemy mówić o introgresji gatunku Bos taurus w polskiej populacji żubra? w „Zmiany w populacjach ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska” Kraków 2005, ark. 0,3
 10. Nowak Z., Jagołkowska-Tkaczuk P., Olech W., Charon K.M., 2005 – Czy możemy mówić o introgresji gatunku Bos taurus w polskiej populacji żubra? w „Zmiany w populacjach ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska” Kraków 2005, ark. 0,5
 11. Nowak Z., Gruszczyńska J., 2007 – Wybrane techniki i metody analizy DNA. Wydawnictwo SGGW (ark 7.5) ISBN 978-83-7244-902-3
 12. Ruszczyk Aleksandra, Grawiński Edward, Schollenberger Ada, Nowak Zuzanna, Niemiałtowski Marek, 2007 – Analiza filogenetyczna polskich szczepów wirusa posocznicy krwotocznej ryb. Medycyna Weterynaryjna, Vol 63,nr 9, str 1120-1124
 13. Fruba A., Borowski Z., Nowak Z., 2008 – Kinship in free – living field vole (Microtus agrestis) population. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 29-38
 14. Nowak Z., Olech W., 2008 – Verification of phylogenetic hypothesis concerning the evolution of genus Bison. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 53-60
 15. Nowak Z., Olech W., Bukowczyk I., Perzanowski K., Krzewska L., 2009 – Zmienność genetyczna wschodniej i zachodniej populacji żubrów bieszczadzkich. VII Międzynarodowa Konferencja” 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej” Białowieza 28-29.09.2009, str 39
 16. Ostaszewska T., Kamaszewski M., Grochowski P., Dąbrowski K., Verii T., Aksakal E., Szatkowska I, Nowak Z., Dobosz S, 2010 – The effect of peptide absorption on PepT1 gene expression and digestive system hormones in rainbow truot (Oncorhynchus mykiss. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 2010, Vol. 155, nr 1, s. 107-114
 17. Markowski M., Nowak Z., Selva N., Krakowiak M., Bojarska K., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Olech W. Wstępna analiza linii matecznych niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos) występujących w Polsce. s. 138 III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin 12-15 wrzesnia 2010.
 18. Kamiński S., Olech W., Oleński K., Nowak Z., Ruść A. Wstępna analiza zmienności genetycznej dwóch linii żubra (Bison bonasus) na podstawie mikromacierzy SNP Illumina Bosine 50K. s. 136 III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin 12-15 wrzesnia 2010.

Konferencje:

 1. Charon K.M., Nowak Z., Kulisiewicz J., Hermanowicz -Świerczek A., 2002- RFLP and SSCP polymorphism in the myogenin gene in crossbred pigs, XXVIII International Conference on Animal Genetics, 11-15 VIII, 89-90
 2. Nowak Z., Charon K.M., Hermanowicz-Świerczek A., 2001 – Analiza polimorfizmu w locus miogeniny (MYOG) u świń. Materiały z XIV Zjazdu PTG „Genetyka w służbie człowieka”, 11-13.06.2001, 89
 3. Jung J., Kober P., Kocik E., Kozłowski A., Kupniewska A, Majewski Ł, Makieła K., Michowski W., Owczarek S., Słomnicki Ł., Wienczek E., Bartyzel B., Nowak Z., Olech W., Charon K. M., 2003, Preliminary analysis of polymorphism of the DRB3 gene from the MHC II group in the Polish population of European bisons born from 1950 to 1970, Jubileuszowe Seminarium Kół Naukowych Studentów Biotechnologii, 25 VI, 2003, 28
 4. Nowak Z., Bartyzel B., Jung J., Kober P., Kocik E., Kozłowski A., Kupniewska A., Majewski Ł., Makieła K., Michowski W., Mosiej E., Owczarek S., Studnicki Ł., Wienczek E.,. 2003, Izolacja genomowego DNA z materiału muzealnego, Seminarium Naukowe „Znaczenie badań naukowych dla ochrony żubrów w Polsce”, Warszawa 13 VI, 26-27.

Powrót do listy pracownikow


Prof. SGGW dr hab. Wanda Olech-Piasecka

 1. Martyniuk E., Olech W., Klewiec J., 2001. Body weight and in-vivo assessed slaughter performance in Olkuska sheep lambs. Arch.Tierz., Dummerstorf 44: 377-84.
 2. Olech W., 2001. The history and current situation of European bison (Bison bonasus Linnaeus, 1758). Natur- und Kulturlandschaft, Hoxter-Jena, Band 4: 352-356.
 3. Olech W., 2002. Rola Polski w hodowli restytucyjnej żubrów na świecie. Zesz. Nauk. PTZ 60: 173-178.
 4. Olech W., Perzanowski K., 2002. A genetic background for reintroduction program of the European bison in the Carpathians. Biol. Conserv. 108: 221-228.
 5. Olech W., Wieczorek M., 2002. Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wyd. SGGW Warszawa.
 6. Olech W., 2003. Wpływ inbredu osobniczego i inbredu matki na przeżywalność cieląt żubra (Bison bonasus). Rozprawa naukowa SGGW
 7. Olech W., Perzanowski K., 2003: Ocena możliwości wzbogacenia puli genowej stada żubrów w Stuposianach. Zesz. Nauk. PTZ 68: 11-16.
 8. Łopieńska M., Nowak Z., Charon K.M., Olech W. 2003: Ocena polimorfizmu wybranego regionu MHC w dwóch liniach genetycznych żubrów (Bison bonasus L.). Zesz. Nauk. PTZ 68: 17-24.
 9. Olech W., 2003: Ochrona zasobów genowych zwierząt realizowana w ogrodach zoologicznych. Przegl. Hodowl. 9: 10-14.
 10. Perzanowski K., Olech W., 2003: Uzupełnienie puli genetycznej bieszczadzkiej populacji żubra. Roczniki Bieszczadzkie 11: 269-272
 11. Dębska M.,Dymnicka M., Olech W.: Porównanie poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy żubrów z hodowli rezerwatowej i wolnej w Puszczy Białowieskiej.2004, Annals of Warsaw Agricultural University,specjalny nr 48-50.
 12. Dymnicka M.,Dębska M., Olech W.: Wybrane aspekty żywienia letniego żubrów w warunkach hodowli rezerwatowej. 2004. Annals of Warsaw Agricultural University, specjalny nr 42-47.
 13. Matuszewska M., Olech W.,Bielecki W., Osińska B.: Wpływ inbredu na występowanie zmian patologicznych w układzie rozrodczym samców żubrów. 2004, , Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23, 4, 679-685.
 14. Olech W.: Tom czasopisma „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”, 2004, Białowieski Park Narodowy 23,4.
 15. Perzanowski K., Olech W.: Recommendations for the reintroduction program of the European bisonPopulation In Bieszczady Mountains, Poland. 2004, Biosphere Conservation 6 (1): 19-23.
 16. Perzanowski K., Olech W., Kozak I.: Constraints for re-establishing a meta-population of the European bison In Ukraine, 2004, Biological Conservation 120: 345-353
 17. Suchecka A., Olech W.: Analiza wybranych scenariuszy tworzenia stad żubrów metodami symulacyjnymi. 2004 Acta Sci. Pol. Zootechnica 3 (2), 107-114.
 18. Dębska M., Dymnicka M., Olech W., 2005: Comparison of the choosen biochemical parameters in serum of European bison (Bison bonasus), deriving  from the Białowieża Forest, depending on the incidence of balaposthitis. Annals of Warsaw Agricultural University, Animal Science, 2005, 43, 3-8
 19. Olech W., 2005: The genetic structure of European bison (Bison bonasus) lines. Studies and research in Vanatori Neamt Natural Park, 2005, I, 111-117
 20. Ostaszewska T.; Dąbrowski K.; Czumińska K.; Olech W.; Olejniczak M., 2005: Rearing of pike-perch larvae using formulated diets – first success with starter feeds. Aquaculture Research, 2005, 36, 12, 1167-1176
 21. Perzanowski K., Olech W., Bielecki W., Hławicza M., 2005: An advancement of the program for captive breeding and reintroduction of the European bison. Studies and research in Vanatori Neamt Natural Park, 2005, I, 124-126
 22. Perzanowski K., Olech W., Bielecki W., Hławiczka M: European bison – introduction and management methods. Terra Design 2005. Vanatori Park Rumunia.
 23. Olech W., 2005 – The genetic variability of European bison (Bison bonasus L.) measured by pedigree information. Poznań 2005 ) – rozdział w monografii, ark. 0,25 Uniwersytet im. A. Mickiewicza,Poznań
 24. Olech W., 2005 – Żubr (Bison bonasus). Rozdział w Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, tom 6: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków) Warszawa, całość 22 ark, rozdział 0,25 ark Wyd. Ministerstwa Środowiska Warszawa
 25. Olech W. Perzanowski K., Nowak Z., Bukowczyk I., 2005 – Czy możliwe jest wzbogacenie puli genowej stad żubrów w Bieszczadach? w „Zmiany w populacjach ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska” Kraków 2005, ark. 0,25
 26. Nowak Z., Jagołkowska-Tkaczuk P., Olech W., Charon K.M.,Czy możemy mówić o introgresji gatunku Bos taurus w polskiej populacji żubra? w „Zmiany w populacjach ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska” Kraków 2005, ark. 0,5
 27. Olech W., 2005 – Przyszłość hodowli i ochrony żubra w Polsce i na świecie w „Żubr Zagłada i ocalenie” Supraśl 2005: ark. 0,5 Wyd. Uroczysko Supraśl
 28. Koziorowski M, Seremak B.,Giżejewski Z.,Gilun P.,Kozioł K.,Kowal E.,Jagusztyn B.,Sulik M.Szeleszczuk O.,Olech W.,Soderquist L.,Głogowski J., 2006 – Season controlled reproduction of undomesticated animals Reproductive biology Vol.6, Supp.1,137-149
 29. Olech W., 2006 – The influence of inbreedingg on European bison sex ratio.(0,5 ark) Animals,zoos and conservation.Zoological Garden in Poznań 2006,29-33. Wyd.E.Zgrabczynska,Pćwiertnia,J.Ziomek (12.5 ark ISBN:83921021-3-4)
 30. Dębska M., Dymnicka M. , Olech W., Arkuszewska E, 2006 – Level of microelements in the selected tissues and hair of European bison depending on age of the animals. Polish Journal of Natural Science,Supp.3 nr 1
 31. Dębska M., Dymnicka M. , Olech W., Arkuszewska E, 2006 – The content of nutrients in feed and of the selected biochemical parameters and macroelements in blond serum and hair of E.biuson from captive and frez living herds from Bialowieża Forest. 2006 Polish Journal of Natural Science,Supp.3 nr 2
 32. Koziorowski M, Seremak B.,Giżejewski Z.,Gilun P.,Kozioł K.,Kowal E.,Jagusztyn B.,Sulik M.Szeleszczuk O., Olech W.,Soderquist L.,Głogowski J., 2006 – Season controlled reproduction of undomesticated animals. Reproductive biology Vol 6,Supp.1, 137-149
 33. Perzanowski K., Olech W., Januszczak M.,Wołoszyn-Gałęza A., 2006 – Ocena efektów introdukcji żubra w Bieszczadach. w Anderwald D.(red.).”Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów”. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 4,(14): 201-212
 34. E. Martyniuk, Olech W.,Moczydłowska I., 2006 – Przebieg laktacji owcy olkuskiej w okresie karmienia jagniąt. Przyjęte do druku Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska
 35. Olech W., 2006 – The analysis of European bison genetic diversity using the pedigree data. Chapter 4.The genetics of the European bison (Bison bonasus). “Health threat for the European bison particularly in free-roaming populations in Poland” (ISBN 83-7244-704-7) 2006,205-215 (0,5 ark) The SGGW Publishers,Warszawa 2006,205-215
 36. Olech W., 2006 – Perspektywy restytucji żubrów w Europie- w „Perspektywy rozwoju populacji żubrów” praca zbiorowa pod redakcją W. Olech 2006: 37-42.(0,25). Wydawnictwo ARTISCO,Goczałkowice-Zdrój.(ISBN 83-923312-1-4)(redakcja W.Olech)
 37. Dackiewicz J., Olech W., 2006 – Znaczenie Ośrodka Hodowli Żubrów w Białowieży dla restytucji gatunku Bison bonasus w „Perspektywy rozwoju populacji żubrów” praca zbiorowa pod redakcją W. Olech 2006,21-27(0,30) .Wydawnictwo ARTISCO,Goczałkowice-Zdrój.(ISBN 83-923312-1-4)(redakcja W.Olech)
 38. K.Perzanowski, W.Olech, 2007 – A future fo European bison Bison bonasus in the Carpathian ecoregion? Wildlife Biology, 13: 108-112,
 39. Olech W.,Bielecki W.,Bołbot A., Bukowczyk I., Dackiewicz J., Dymnicka M., Hławiczka M., Krasiński Z., Nowak Z., Perzanowski K., Raczyński J., Tęsiorowski W., Wyrobek K.,2008 – Hodowla żubrów- poradnik utrzymania w niewoli Hodowla żubrów.Poradnik utrzymania w niewoli. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa, s.1-100. ISBN 978-83-927088-0-3
 40. Dymnicka M.,Dębska M., Arkuszewska E., Olech W., 2008 – Ocena zaopatrzenia żubrów z puszczy białowieskiej w fosfor i wapń na podstawie zawartości w tkankach i sierści. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Nr 4 (1204)
 41. Nowak Z., Olech W., 2008 – Zmienność mikrosatelitarna w obrębie chromosomów płci u żubrów. Żubr i jego ochrona. Biuletyn. European Bison Conservation Newsletter Vol 1 (2008), 72-78 wyd. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. ISBN 978-83-927088-1-0
 42. Jan Schipper, Janice S. Chanson, Federica Chiozza, Neil A. Cox, Michael Hoffmann, Vineet Katariya, John Lamoreux, Ana S. L. Rodrigues, Simon N. Stuart, Helen J. Temple, Jonathan Baillie, Luigi Boitani, Thomas E. Lacher, Jr., Russell A. Mittermeier, Andrew T. Smith, Daniel Absolon, John M. Aguiar, Giovanni Amori, Noura Bakkour, Ricardo Baldi, Richard J. Berridge, Jon Bielby, Patricia Ann Black, J. Julian Blanc, Thomas M. Brooks, James A. Burton, Thomas M. Butynski, Gianluca Catullo, Roselle Chapman, Zoe Cokeliss, Ben Collen, Jim Conroy, Justin G. Cooke, Gustavo A. B. da Fonseca, Andrew E. Derocher, Holly T. Dublin, J. W. Duckworth, Louise Emmons, Richard H. Emslie, Marco Festa-Bianchet, Matt Foster, Sabrina Foster, David L. Garshelis, Cormack Gates, Mariano Gimenez-Dixon, Susana Gonzalez, Jose Fernando Gonzalez-Maya, Tatjana C. Good, Geoffrey Hammerson, Philip S. Hammond, David Happold, Meredith Happold, John Hare, Richard B. Harris, Clare E. Hawkins, Mandy Haywood, Lawrence R. Heaney, Simon Hedges, Kristofer M. Helgen, Craig Hilton-Taylor, Syed Ainul Hussain, Nobuo Ishii, Thomas A. Jefferson, Richard K. B. Jenkins, Charlotte H. Johnston, Mark Keith, Jonathan Kingdon, David H. Knox, Kit M. Kovacs, Penny Langhammer, Kristin Leus, Rebecca Lewison, Gabriela Lichtenstein, Lloyd F. Lowry, Zoe Macavoy, Georgina M. Mace, David P. Mallon, Monica Masi, Meghan W. McKnight, Rodrigo A. Medellín, Patricia Medici, Gus Mills, Patricia D. Moehlman, Sanjay Molur, Arturo Mora, Kristin Nowell, John F. Oates, Wanda Olech, William R. L. Oliver, Monik Oprea, Bruce D. Patterson, William F. Perrin, Beth A. Polidoro, Caroline Pollock, Abigail Powel, Yelizaveta Protas, Paul Racey, Jim Ragle, Pavithra Ramani, Galen Rathbun, Randall R. Reeves, Stephen B. Reilly, John E. Reynolds, III, Carlo Rondinini, Ruth Grace Rosell-Ambal, Monica Rulli, Anthony B. Rylands, Simona Savini, Cody J. Schank, Wes Sechrest, Caryn Self-Sullivan, Alan Shoemaker, Claudio Sillero-Zubiri, Naamal De Silva, David E. Smith, Chelmala Srinivasulu, Peter J. Stephenson, Nico van Strien, Bibhab Kumar Talukdar, Barbara L. Taylor, Rob Timmins, Diego G. Tirira, Marcelo F. Tognelli, Katerina Tsytsulina, Liza M. Veiga, Jean-Christophe Vié, Elizabeth A. Williamson, Sarah A. Wyatt, Yan Xie, and Bruce E. Young -The Status of the Worlds Land and Marine Mammals: Diversity, Threat, and Knowledge. Science Vol 322,10 October 2008, 225-230.
 43. Kwiecińska K.M., Olech W., – The inbreeding influence on Hucul mares reproduction results Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 53-59
 44. Nowak Z., Olech W. – Verification of phylogenetic hypothesis concerning the evolution of genus Bison Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 53-60
 45. Sternicki T., Góral K., Olech W., Szwaczkowski T. – Preliminary estimation of longevity for leopard and snow leopard populations Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 73-79
 46. Dymnicka M.,Dębska M.,Arkuszewska E., Olech W. – Serum and tissue concentrations of selected biochemical and mineral compounds in relation to the incidence of balanoposthitis in European bison Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego t.5 (2009), nr 1,s.129-137
 47. Olech W. – The changes of founders number and their contribution to the European bison population during 80 years of species restitution. European Bison Conservation Newsletter vol. 2 (2009), 54-60
 48. Purzyc H., Kwiecińska K., Bojarski J., Olech W. – Genetic analysis of hucul horses in the light of morphometric study. 29th Congress of polish Anatomical Society, Bydgoszcz, September 3-5 2009, str 116
 49. Nowak Z., Olech W., Bukowczyk I., Perzanowski K., Krzewska L. – Zmienność genetyczna wschodniej i zachodniej populacji żubrów bieszczadzkich. VII Międzynarodowa Konferencja” 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej” Białowieza 28-29.09.2009, str 39
 50. Gołębiewska E., Olech W. – Próby mrożenia nasienia żubra płukanego z pochwy po naturalnym kryciu – wyniki wstępne. VII Międzynarodowa Konferencja” 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej” Białowieza 28-29.09.2009, str 17
 51. Kaczorowska K., Olech W. – Analiza wpływu żubrów na zmiany zachodzące w składzie gatunkowym roślin w zamknietej zagrodzie w Kiermusach. VII Międzynarodowa Konferencja” 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej” Białowieza 28-29.09.2009, str 41
 52. Olech W. – Zmiany liczby i udziału założycieli w populacji żubra podczas 80 lat restytucji. VII Międzynarodowa Konferencja” 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej” Białowieza 28-29.09.2009, str 26
 53. Gołębiewska E. Olech W. – Żubronie Przegląd Hodowlany 2009, R. 77, nr 5, s 13-15.
 54. Olech W. – The genetic variability within Bison bonasus species 90 years after bottleneck. Str 48-57 Restoration of endangered and extinct animals. Edited by Ryszard Slomski. Poznań 2010, Poznań University of Life Sciences. ISBN 978-83-7160-584-0 (str.210)
 55. Michael Hoffmann, C. Hilton-Taylor, A. Angulo, M. Böhm, T.M. Brooks, S.H.M. Butchart, K.E. Carpenter, J. Chanson, B. Collen, N.A. Cox, W.R.T. Darwall, N.K. Dulvy, L.R. Harrison, V. Katariya, C.M. Pollock, S. Quader, N.I. Richman, A.S.L. Rodrigues, M.F. Tognelli, J-C. Vié, J.M. Aguiar, D.J. Allen, G.R. Allen, G. Amori, N.B. Ananjeva, F. Andreone, P. Andrew, A. Luz Aquino Ortiz, J.E.M. Baillie, R. Baldi, B.D. Bell, S.D. Biju, J.P. Bird, P. Black-Decima, J.J. Blanc, F. Bola?os, W. Bolivar-G., I.J. Burfield, J.A. Burton, D.R. Capper, F. Castro, G. Catullo, R.D. Cavanagh, A. Channing, N. Labbish Chao, A.M. Chenery, F. Chiozza, V. Clausnitzer, N.J. Collar, L.C. Collett, B.B. Collette, C.F. Cortez Fernandez, M.T. Craig, M.J. Crosby, N. Cumberlidge, A. Cuttelod, A.E. Derocher, A.C. Diesmos, J.S. Donaldson, J.W. Duckworth, G. Dutson, S. K. Dutta, Richard H. Emslie, Aljos Farjon, Sarah Fowler, Jo¨rg Freyhof, D.L. Garshelis, J.Gerlach, D.J. Gower, T.D. Grant,G.A. Hammerson, R.B. Harris, L.R. Heaney, S.B. Hedges, J.-M. Hero, B. Hughes, S. Ainul Hussain, J. Icochea M., R.F. Inger, N. Ishii, D.T. Iskandar, R.K.B. Jenkins, Y. Kaneko, M. Kottelat, K.M. Kovacs, S.L. Kuzmin, E. La Marca, J.F. Lamoreux, Mi.W.N. Lau, E.O. Lavilla, K. Leus, R.L. Lewison, G. Lichtenstein, S.R. Livingstone, V. Lukoschek, D.P. Mallon, P.J.K. McGowan, A. McIvor, P.D. Moehlman, S. Molur, A. Mu?oz Alonso, J.A. Musick, K. Nowell, R.A. Nussbaum, W. Olech, N.L. Orlov, T.J. Papenfuss, G. Parra-Olea, W.F. Perrin, B.A. Polidoro, M. Pourkazemi, P.A. Racey, J.S. Ragle, M. Ram, G. Rathbun, R.P. Reynolds, A.G.J. Rhodin, S.J. Richards, L.O. Rodríguez, S.R. Ron, C. Rondinini, A.B. Rylands, Y. Sadovy de Mitcheson, J.C. Sanciangco, K.L. Sanders, G. Santos-Barrera, J. Schipper, C. Self-Sullivan, Y. Shi, A. Shoemaker, F.T. Short, C. Sillero-Zubiri, D.L. Silvano, K.G. Smith, A.T. Smith, J. Snoeks, A.J. Stattersfield, A.J. Symes, A.B. Taber, B.K. Talukdar, H.J. Temple, R. Timmins, J.A. Tobias, K. Tsytsulina, D. Tweddle, C. Ubeda, S.V. Valenti, P.P. van Dijk, L.M. Veiga, A. Veloso, D.C. Wege, M. Wilkinson, E.A. Williamson, F. Xie, B.E. Young, H.R. Akçakaya, L. Bennun, T.M. Blackburn, L. Boitani, H.T. Dublin, G.A.B. da Fonseca, C. Gascon, T.E. Lacher Jr., G.M. Mace, S.A. Mainka, J.A. McNeely, R.A. Mittermeier, G. McGregor Reid, J.P. Rodriguez, A.A. Rosenberg, M.J. Samways, J. Smart,B.A. Stein, S.N. Stuart The Impact of Conservation on the Status of the Worłd’s Vertebrates, VOL 330 s. 1503-1509 SCIENCE
 56. Olech W. Ochrona ex situ żubra w Polsce. R.12 zeszyt 2 (25) 2010 s. 212-223 Studia i materiały CEPL w Rogowie
 57. Sternicki T. , Góral K., Olech W., Szwaczkowski T. The level of inbreeding in three subspecies of leopard (Panthera pardus) No 47, 2010, s. 205-212 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science
 58. Kamiński S., Olech W., Oleński K., Nowak Z., Ruść A. Wstępna analiza zmienności genetycznej dwóch linii żubra (Bison bonasus) na podstawie mikromacierzy SNP Illumina Bosine 50K. s. 136 III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin 12-15 wrzesnia 2010.
 59. Olech W. Restoration of endangered and extinct animals ISBN 978-83-7160-584-0 The genetic variability within Bison bonasus species 90 years after bottleneck. (0,5 ark) 2010- Str 48-57 Poznań University of Life Sciences
 60. Olech W. Siedliska i gatunki Natura 2000 ISBN 978-83-929997-4-4 Żubr Bison bonasus Linnaeus, 1758 2010 str 274 – 279 Wydawnictwo Mantis, Olsztyn

Powrót do listy pracownikow


Dr hab. Wiesław Świderek

Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 1. Charon K.M., Moskwa B., Rutkowski R., Gruszczyńska J., Świderek W.P., 2002- Microsatellite polymorphism in DRB1 gene (MHC class II) and its relation to nematode faecal egg count in Polish Heath Sheep Journal of Animal and Feed Sciences.11 (1), 47-58.
 2. Gruszczyńska J., Charon K.M., Świderek W.P., Sawera M. – 2002 – Microsatellite polymorphism in OMHC1 (MHC class I) locus in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep (Żelazna variety). Journal of Applied Genetics 43(2) 217-222.
 3. Gruszczyńska J., Świderek W.P., Charon K.M., Kurył J., Cieślak D., Pierzchała M.,2002 Microsatellite polymorphism of pseudo-gene OLA-DRB2 in intron 5 in two Polish sheep breeds. Animal Science Papers and Reports 20 (1), 67-72.
 4. Charon K.M., Moskwa B., Winnicka A., Świderek W.P., Rutkowski R., Nowak Z., 2002 – Relationship between nematode parasite infection and leukocyte subpopulations in the blood of Polish Heath Sheep lambs.Helminthologia 39: 135-141.
 5. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M. Niżnikowski R., Gruszczyńska J., 2002, Analiza cytometryczna krwi obwodowej owiec w okresie laktacji i zasuszenia, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 63, 155-161.
 6. Charon K.M., Gruszczyńska J., Świderek W.P., Rutkowski R., Kijewska A., 2002 – Polimorfizm genu DRB1 (MHC klasa II) i jego związek z odpornością owiec na infekcje bakteryjne i pasożytnicze. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 60, 327-339.
 7. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Wołczyk D. 2003 – Zmienność subpopulacji limfocytów mleka owiec w okresie laktacji. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68/3, 25-34.
 8. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K. M., Gruszczyńska J. – Związek polimorfizmu genu DRB1 (MHC klasa II) i składu subpopulacji limfocytów krwi z liczbą komórek somatycznych mleka owiec. VII Konferencja „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”, Warszawa 4.12.2004. Wydawnictwo SGGW, 151-155.
 9. Gruszczyńska J.,Brokowska K.,Charon K.M.,Świderek W., „Restriction fragment lenght polymorphism of exon 2 Ovar-DRB1 gene in Polish Heath Sheep and Polish Lowland Sheep.” Journal of Applied Genetics 46(3), 2005, 311-314.
 10. Gruszczynska J.,Brokowska K.,Charon K.M.,Świderek W.P. – „Single strand conformation polymorphism in exon 2 of the Ovar-DRB1 gene in two Polish breeds of sheep. Animal Science Papers and Reports vol.23 (2005) 3,207-214
 11. Świderek W.,Charon K.M., Winnicka A., Gruszczyńska J. – Relationship between blood lymphocyte phenotype, DRB1 (MHC class II) gene polymorphism and somatic cell count in ewe milk. Bull Vet Inst Puławy 50, 73-77, 2006
 12. Świderek w.,Bhide M.R., Gruszczyńska J., Soltis K., Witkowska D., Mikula I. – Toll-like Receptor Gene Polymorphism and its Relationship with Somatic Cell Concentration and Natural Bacterial Infections of the Mammary Gland in Sheep Folia Microbiologica 51 (6), 647-652 (2006)
 13. Świderek W. – Podstawy relacyjnych baz danych. 2006 Wydawnictwo SGGW (ark 7.5) ISBN 83-7244-800-0
 14. Świderek W. – Genetyczne uwarukowania odpowiedzi immunologicznej na stany zapalne gruczołu mlekowego owiec Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 ISBN 987-83-7583-150-04 (str 111)
 15. Deas A., Gruszczyńska J., Świderek W. – Simulation analysis of correlation between the occurrence of the defined alleles of Ovar-DRB1 gene in genotype and the health status of the sheep udders Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 46, 143-152
 16. Deas A., Gruszczyńska J., Świderek W., 2009 – Analiza symulacyjna zależności między występowaniem w genotypie określonych alleli genu ovar-DRB1, a stanem zdrowotnym wymion owiec. Konferencja naukowa pt. Nauka praktyce-produkcja zwierzęca w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Ciechanowiec 15-16.10.2009, str. 33
 17. Mikula I.Jr., Świderek W.P., Mikula I. Vrodena imunita a s patogenom asociovane molekulove vzory pri rozvoji zapalovej reakcie. nr 3/2010, XVII rocnik, s. 42-46 „Info-vet” M&M Wydawnictwo (Słowacja)
 18. Świderek W.P., Mikula I., Bhide M.R., Mikula I.Jr., Gruszczynska J. Polimorfizm genów receptorów toll-podobnych (TLR) u owiec rasy wrzosówka i u owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej. s. 1153 III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin 12-15 wrzesnia 2010.
 19. Mikula I.Jr., Gruszczyńska J., Świderek W.P., Mikula I. Mutations in the PRRS (TLR9) and possible association with maedi visna infection. Str 93-95 XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła „Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej. Zakopane 8-12 marca, 2010
 20. Mikula I. , Świderek W.P., Mikula I.Jr. Innate immunity – first line of defense. Str. 300-305 XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła „Znaczenie hodowli i produkcji bydlęcej dla gospodarki narodowej. Zakopane 8-12 marca, 2010

Konferencje zagraniczne:

 1. Charon K.M., Rutkowski R., Moskwa B., Winnicka A., Świderek W., 1999 – The relation between nematode parasite infection and frequency of lymphocytes subpopulations in blood of Polish Heath lambs. 50 Annual Meeting EAAP, Zurich, Book of Abstracts 5, 262
 2. Świderek W., Winnicka A., Kluciński W., Charon K.M., 1999 – The influence of different lymphocytes subpopulations in milk on the health state of udder in sheep. 50 Annual Meeting EAAP, Zurich, Book of Abstracts 5, 234

Konferencje krajowe:

 1. Świderek W.P., Gruszczyńska J., Charon K.M., 2001 – Związek między polimorfizmem mikrosatelitarnym w locus OLA-DRB1 (MHC II) a stanem zdrowotnym gruczołu mlekowego owiec. Materiały z XIV Zjazdu PTG Genetyka w służbie człowieka, Poznań 11 – 13.06.2001, 73
 2. Gruszczyńska J., Świderek W.P., Charon K.M., 2001 – Polimorfizm mikrosatelitarny w obrębie wybranych genów głównego układu zgodności tkankowej u owiec. Materiały z XIV Zjazdu PTG Genetyka w służbie człowieka , Poznań 11-13.06.2001, 51
 3. Świderek W.P., Gruszczyńska J., Charon K.M., 2001 – Związek głównego układu zgodności tkankowej (MHC) z mastitis u owiec. Konferencja BioMillenium Gdańsk, 18-20.X 2001. Streszczenie w j. ang: MHC association with mastitis in sheep. Cellular and Molecular Biology Letters, 6(3A): 820.
 4. Świderek W.P., Winnicka A., Charon K.M., Gruszczyńska J., Kłudczyńska A., 2003 – Wpływ stanów zapalnych gruczołu mlekowego owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka. Materiały z 68 Zjazdu PTZ, Kraków 9-12.09.2003.

Publikacje popularno-naukowe:

 1. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W.P., 2001, Charakterystyka markerów mikrosatelitarnych. Przegląd Hodowlany 4, 3-4
 2. Sawera M., Gruszczyńska J., Świderek W.P., 2001, Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych w hodowli zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany 5, 9-12

Sekwencje DNA zarejestrowane w Banku Genów:

 1. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003, GeneBank sequence AY230000 – Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds.
 2. Gruszczyńska J., Brokowska K, Charon K.M., Świderek W.P., 2003, GeneBank sequence AY248695 – Ovis aries MHC class II antigen beta (OLA-DRB) gene, exon 2 and partial cds.

Powrót do listy pracownikow


Prof. dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska

 1. M.Gajewska, E. Wirth-Dzięciołowska (2000) Application of the random amplification of polymorphic DNA (RAPD) method in genetic monitoring of inbred mouse strains. (Zastosowanie metody losowej amplifikacji DNA(RAPD) w genetycznym monitorowaniu myszy szczepów wsobnych) Animal Sci. Papers and Reports vol 18 ,4 269-275 (nadzór naukowy nad opracowaniem wyników i współredakcja publikacji)
 2. E.Wirth-Dzięciołowska K.Czumińska (2000) Longevity and aging of mice from lines divergently selected for body weight for over 90 generations. (Długość życia i procesy starzenia się u myszy przeciwstawnie selekcjonowanych na masę ciała przez ponad 90 pokoleń).Biogerontology vol1,2: 169-176
 3. M.Gajewska, R. Rutkowski, D. Łukasiewicz, E. Wirth- Dzięciołowska (2002) Differences between C57Bl/6 and C57Bl/10 inbred mouse strains in chromosomes 2, 4, 13, 17 and 18. Animal Sci. Papers and Reports vol 20 ,3; 175-180.
 4. E. Wirth-Dzięciołowska, M. Gajewska (2002) The genetic profiles bases of 215 microsatellite markers and 2 genetic loci for various inbred strains of mice. MGI Direct Date Submission 2002 Aug. http://www.informatics.jax.org. ( J.78299)
 5. M. Gajewska, E. Wirth-Dzięciołowska, D. Łukasiewicz, J. Lechowska-Piskorowska, M. Woszczyński, M. Mikulska (2005) Charakterystyka genetyczna szczurów szczepów wsobnych utrzymywanych w polskich ośrodkach hodowlanych. Med. Wet. 61,12; 1425-1428. Lista Filadelfijska
 6. S. Rosochacki, E. Wirth-Dzięciołowska, M. Zimowska, T. Sakowski, J. Połoszynowicz, E. Juszczak-Kubiak, M. Gajewska (2005) Skeletal muscle and liver protein degradation in mice divergently selected for low and high body weight over 108 generations. Archives of Animal Breeding vol. 48,5;505-518 Wydawnictwo Niemieckie.
 7. E. Wirth-Dzięciołowska, A. Lipska, M. Węsierska (2005) Selection for body weight induces differences in exploratory behaviour and learning in mice. Acta Neurobiol. Exp. 65; 243-253
 8. Łukasiewicz-Śmietańska D., Wirth-Dzięciołowska E., Gajewska M. 2009 – Identification of quantitative trait loci for body weight and body weight gain in two growth-differentiated mouse lines. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, No 46, s. 177-184.
 9. Łukasiewicz-Śmietańska D., Wirth-Dzięciołowska E., Gajewska M. Identification of quantitative trait loci for body composition in two growth-differentia-ted mouse lines. No 47, 2010, s. 57-64 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science

Podręczniki i skrypty:

 1. M. J. Radomska, E. Wirth-Dzięciołowska , E. Michalska (1973 -1977) Ćwiczenia z genetyki zwierząt. Skrypt SGGW -AR. (udział w opracowaniu 1/3 materiałów skryptu)
 2. E. Wirth-Dzięciołowska. Budowa zwierzętarni. Rozdział w książce pt. Hodowla zwierząt laboratoryjnych. Praca zbiorowa. Universum Kraków 1996 rok. ( 10%)
 3. E. Wirth-Dzięciołowska. Poradnik hodowcy kotów . Multico 1999. Wznowienie i uzupełnienie 2008

Wybrane komunikaty naukowe:

 1. E. Wirth-Dzięciołowska Indirect effects of selection for body weight in mice for 90 generations, XVIII Genetic Days, Book of Abstracts of the International Conference p72. Ceske Budejovice 1998
 2. E. Wirth-Dzięciołowska, B. Reklewska, A. Karaszewska,- Effects of divergent selection for body weight on plasma growth hormone concentration in 90 generation mice. 50th EAAP Szwajcaria 22-26-VIII 1999 Materiały zjazdowe p.163 (nadzór naukowy nad eksperymentem, opracowanie wyników)
 3. E. Wirth-Dzięciołowska, E. Martyniuk, M. Jeżowska, M. Karbowicz, K. Kula, P. Sysa – Effects of long term selection to increase testis weight in laboratory mice 14th International Congress on Animal Reproduction , Stockholm 2-6 VII 2000 p. (inicjator tematyki, nadzór naukowy nad eksperymentem, analiza wyników i redakcja opracowania)
 4. S. Rosochacki, E. Wirth-Dzięciołowska, J. Połoszynowicz, A. Piekarzewska. Proteolysis parameters in skeletal muscle of mice selekted divergently for body weight over 108 generations. Book of Abstracts of the 51 st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. ( EAAP) Hague 21-24 VIII 2000 no 6 p53 (współwykonawca eksperymentu)
 5. M. Mikulska, E. Wirth-Dzięciołowska, M. Gajewska, Próba oszacowania zmienności genetycznej dwóch ras kota domowego; perskiej i europejskiej.. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 VI 2001 Poznań, str 252., (inicjator tematu i nadzór naukowy nad eksperymentem)
 6. E. Wirth-Dzięciołowska, A, Golec- Wpływ selekcji prowadzonej w kierunku zmiany masy ciała myszy na wyniki testu w otwartym polu i labiryncie, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 VI 2001 Poznań, str 230., (inicjator tematu i nadzór naukowy nad eksperymentem)
 7. M. Gajewska ,R. Rutkowski, D. Łukasiewicz, E. Wirth-Dzięciołowska Segregacja alleli wybranych markerów mikrosatelitarnych sprzężonych z genami rodziny MyoD w liniach myszy selekcjonowanych przeciwstawnie na zmianę masy ciała. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 VI 2001 Poznań, str 50., (inicjator tematu i nadzór naukowy nad eksperymentem)
 8. M. Gajewska, A. Sackiewicz-Słaby, E. Wirth-Dzięciołowska, E. Krysiak, A. Czarnomska- Mutacja M1 u myszy szczepu C3H.BN- sugerowane podłoże genetyczne. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 VI 2001 Poznań, str 275., (współwykonawca eksperymentu i nadzór naukowy nad eksperymentem)
 9. B. Pieńkowska-Grela, A. Witkowska, E. Wirth-Dzięciołowska, K. Pyśniak, M. Sitarz- Ocena skutków ekspozycji myszy szczepu wsobnego BN/a na zróżnicowane dawki promieniowania gamma. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego 11-13 VI 2001 Poznań, str 286., (inicjator tematu, współwykonawca i nadzór naukowy nad eksperymentem)
 10. M. Gajewska, R. Rutkowski, E. Wirth-Dzięciołowska – Differences between C57BL/6 and C57BL/10 strains on chromosome 2, 4, 5, and 9. The ICLAS Governing Board Meeting, Laboratory Animals in Biomedical Research , 6-7 VI 2001 Warszawa p.31. (nadzór naukowy nad eksperymentem)
 11. E. Wirth-Dzięciołowska- Five interactive genes responsible for fur colour in mice.. The ICLAS Governing Board Meeting, Laboratory Animals in Biomedical Research, 6-7 VI 2001 Warszawa p.32.
 12. M. Gajewska, R Rutkowski, E. Wirth-Dzięciołowska – Using microsatellite markers to genetic charakterisation of inbred strains of mice maintained in Department of Genetic and Laboratory Animals , Oncology Centre. The ICLAS Governing Board Meeting, Laboratory Animals in Biomedical Research , 6-7 VI 2001 Warszawa p.30. (nadzór naukowy nad eksperymentem)
 13. M. Kuczeriszka, E. Wirth-Dzięciołowska – Próba określenia wpływu genów umaszczenia na zachowanie myszy. – Konferencja Zwierzęta Laboratoryjne w Nowym Tysiącleciu 27-28 V 2002 Sulejów str. 20. (pomysł i nadzór nad eksperymentem)
 14. M. Gajewska, D. Łukasiewicz, R. Rutkowski, E. Wirth-Dzięciołowska – Markery mikrosatelitarne w rutynowym monitorowaniu genetycznym myszy szczepów wsobnych.- Konferencja Zwierzęta Laboratoryjne w Nowym Tysiącleciu 27-28 V 2002 Sulejów str. 18. (nadzór nad eksperymentem)
 15. M. Gajewska, D. Łukasiewicz, E. Wirth-Dzięciołowska – Diagnostyka płci u myszy metodami molekularnymi.- Konferencja Zwierzęta Laboratoryjne w Nowym Tysiącleciu 27-28 V 2002 Sulejów str.19.( nadzór nad eksperymentem)
 16. K. Czumińska, E. Wirth-Dzięciołowska – Wpływ spontanicznych i indukowanych eksperymentalnie zaburzeń endokrynnych i immunologicznych na morfologię jąder komórek nabłonka przewodów prążkowych ślinianki podżuchwowej myszy.- Konferencja Zwierzęta Laboratoryjne w Nowym Tysiącleciu 27-28 V 2002 Sulejów str. 28.
 17. K. Pyśniak, M. Sitarz, J. Karaszewska, H. Skurzak, E. Wirth-Dzięciołowska – Gamma-ray induced lymphomas in mice from selected inbred strains and F1 hybrid mice.Central European Journal of Immunology vol.27 Supplement I 2002 . XI Polish Society for Immunology Congress ,Olsztyn 18-21 September 2002. (nadzór nad eksperymentem)
 18. M. Gajewska, E. Wirth-Dzieciołowska, J. Karaszewska, E. Krysiak The phenotypic effects of the M.-1 mutation suggest a new Kitl allele.- Cell.Mol.Biol.Lett. vol.7 Supplement 2002; p. 112. ( nadzór nad eksperymentem)
 19. M. Kuczeriszka, E. Wirth-Dzięciołowska – Czy geny umaszczenia mogą mieć wpływ na zachowanie się myszy Mus musculus? IV Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Siedlce 23-25 V 2003, Materiały konferencyjne str 37-38.
 20. E. Wirth-Dzięciołowska, Marta Rybicka, K. Pyśniak Porównanie w teście otwartego pola aktywności myszy selekcjonowanych przeciwstawnie w kierunku zmiany masy ciała. IV Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Siedlce 23-25 V 2003, Materiały konferencyjne str 75-76.
 21. Tyl, E. Wirth-Dzieciołowska – Porównanie zachowania szczurów dwóch szczepów wsobnych – IV Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków, Siedlce 23-25 V 2003, Materiały konferencyjne str 71-72.
 22. M. Gajewska, E. Wirth-Dzieciołowska, J. Karaszewska loci influecing periferal blood cell values in mice. – Materials of 12 th International Symposium of Polish network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Molecular and Physiological Processes of the Organism, Cracow 2003, str.118
 23. M. Gajewska, E. Wirth-Dzieciołowska, J. Karaszewska Loci affecting testicular weight in mice.- Materials of 12 th International Symposium of Polish network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Molecular and Physiological Processes of the Organism, Cracow 2003, str.117
 24. D. Łukasiewicz, M. Gajewska, E. Wirth- Dzieciołowska Microsatellite comparative characteristics of two lines of mice selected on body weight for 110 generations. – Materials of 12 th International Symposium of Polish network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Molecular and Physiological Processes of the Organism, Cracow 2003, str.230.
 25. E.Wirth-Dzięciołowska, M. Rybicka – Porównanie wzorów zachowań myszy selekcjonowanych na zmianę masy ciała i ich potomstwa z pokolenia F1 i F2 Materiały Polskiego Kongresu Genetycznego Gdańsk, 2004, 154
 26. M. Sitarz, E. Wirth-Dzięciołowska –Utrata heterozygotyczności w chłoniakach indukowanych promieniami gamma u myszy z krzyżówek ( BALB/cWxC57BL/10W)F1 i ( C57Bl/10Wx BALB/cW)F1.Materiały Polskiego Kongresu Genetycznego Gdańsk 2004; 99
 27. Karaszewska J., Wirth–Dzięciołowska E., Kostrzewska E., Choim M.- Differences in the peripheral blood cell values of inbred mouse strains Molecular and Physiological Processes of the Organism, Kraków 2005; 202
 28. E. Wirth-Dzięciołowska, A. Łuczyszyn – Differentiated behaviour in mice selected on body weight. Molecular and Physiological Processes of the Organism, Kraków 2005; 535
 29. E. Wirth-Dzieciołowska, J, Karaszewska, E. Kostrzewska ,E. Smolińska (2005) –Haematological data of the peripheral blood cells of the inbred mice strains. Folia Histochemica and Cytobiologica vol. 43, Suppl.1 p.80
 30. I. Bukowczyk, E. Wirth- Dzięciołowska, – Charakterystyka wybranych szczepów wsobnych myszy – wygłoszenie komunikatu na Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Zwierzęta Laboratoryjne w Hodowli i Doświadczeniu” Gdańsk 2006.
 31. A. Tyl, E. Wirth-Dzięciołowska – Wpływ typu klatki hodowlanej i terminu odsadzania od matek na zachowanie szczurów z dwóch szczepów wsobnych. Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Zwierzęta Laboratoryjne w Hodowli i Doświadczeniu” Gdańsk 2006.
 32. J.Karaszewska, Sadowski T., Pyśniak K, E. Wirth-Dzięciołowska –Szczepy wsobne. Wybrane parametry biochemiczne. Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Zwierzęta Laboratoryjne w Hodowli i Doświadczeniu” Gdańsk 2006.
 33. E. Wirth-Dzieciołowska – Dobrostan zwierząt a wyniki doświadczeń. na Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Zwierzęta Laboratoryjne w Hodowli i Doświadczeniu” Gdańsk 2006.
 34. Blecharz-Klin K, Piecha A, Perzanowska J., E. Wirth-Dzięciołowska, E. Widy-Tyszkiewicz. Spatial learing In selekcted lines of heavy and light mice The Fifteenth Days of Neuropsychopharmacology, Pharmacological Reports 58 p. 320-321, 2006
 35. Głowacz A., E. Wirth-Dzięciołowska – Wpływ sąsiedztwa płodów samczych i samiczych na wybrane cechy morfologiczne i behawioralne myszy (Mus musculus). X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna 13-14 02. 2007 Warszawa
 36. Tyl Anita, E. Wirth-Dzięciołowska - Wpływ dobrostanu na odchów i reakcje behawioralne szczurów z trzech szczepów wsobnych ). X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna 13-14 02. 2007 Warszawa
 37. Wirth-Dzięciołowska E., Joanna Kur, D. Łukaszewicz –Śmietańska – Analiza QTL odpowiedzialnych za reakcje behawioralne myszy. X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna 13-14 02. 2007 Warszawa
 38. Wirth-Dzięciołowska E., Rybicka M.: Porównanie wzorów zachowań myszy selekcjonowanych na zmianę masy ciała i ich potomstwa z pokolenia F1 i F2 (poster) Ageing and Age-related Diseases – Konferencja; III Biogenetological Meeting at the Nencki Institute. Warszwa, 23.09.2008.
 39. Wirth-Dzięciołowska E., Łuczyszyn A.: Differentiated behaviour in mice selected on body weight. Ageing and Age-related Diseases, Konferencja; III Biogenetological Meeting at the Nencki Institute. Warszwa, 23.09.2008.

Inne prace:

 1. E. Wirth-Dzięciołowska (1999) Myszy laboratoryjne jako model badań prowadzonych na zwierzętach gospodarskich. Przegląd Hodowlany PTZ, Zeszyty naukowe 40; 103 -113.
 2. E. Wirth-Dzięciołowska (2000) Przepisy prawne i warunki prowadzenia doświadczeń. na zwierzętach Medycyna Weterynaryjna 56 nr11: 755-756.
 3. M. Gajewska, M. Mikulska, E. Wirth-Dzięciołowska (2001) Zastosowanie diagnostyki molekularnej do wykrywania schorzeń o podłożu genetycznym u koni. Medycyna Weterynaryjna 57 nr 10; 705-708 – (współudział w redakcji publikacji)

Powrót do listy pracownikow


dr Andrzej Życzyński

 1. Życzyński A., Nowak Z., 2002- Metoda RAPD jako proponowane narzędzie genetyki ekologicznej przy nieinwazyjnym pozyskaniu materiału. Biologia płazów i gadów- ochrona herpetofauny, VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Wydawnictwo Naukowe akademii Pedagogicznej; 156-162.
 2. Życzyński A. – Hormonalne indukowanie rozrodu u ropuchy agi Bufo marinus, traktowanej jako modelowy gatunek pilotowy dla ochrony płazów ex situ Biologia płazów i gadów-ochrona herpetofauny.VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków, 27-28 IX 2006, Wyd.Nauk.Ak.Pedagogicznej ISBN 83-7271-394-4
 3. Życzyński A.,Kiewicz M. – Ocena realizacji planu ochrony herpetofauny w Parku im.J.Piłsudskiego (Pola mokotowskie). Przegląd Przyrodniczy T.XVII,3-4(2006): 63-71 (Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2006, ISSN 1230-509X)
 4. Życzyński A., Mierzejewska M – Morphological and behavioral analyses of indoors hatched pond turtle Emys orbicularis in aspect of prognosis of it’s future survivorship Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2008, 73-80
 5. Życzyński A., Kamiński G., 2008 – Próba identyfikacji rasowej Pytona zielonego Morelia viridis na podstawie zewnętrznych cech genotypowych. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. ISBN 978-83-7271-502-9, s. 174-179, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.
 6. Życzyński A., Piliczewski P., Nowak Z., 2008 – Comparative Study of Defense Behavior of the Snakes from Genus Lampropeltis with particular referene to their Color Pattern as the potential factor influencing General Fitness. 6th Word Congress of Herpetology. Manaus 17-22.VIII.2008.
 7. Życzyński A. – Próba ustalenia modelu dziedziczenia kształtu łuski odbytowej u amerykanskich węży Colubridae.175-1str Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. X Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków 27-28 września 2010. Pod redakcją Wladysława Zamachowskiego Uniwersytet Pedagogiczny . ISBN 978-83-7271-625-5
 8. Życzyński A. – Wstepne badania nad dziedziczeniem albinizmu u amerykańskich węży z rodzaju Lampropeltis. Proponowany model. Str 178-183 Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. X Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków 27-28 września 2010. Pod redakcją Wladysława Zamachowskiego Uniwersutet Pedagogiczny . ISBN 978-83-7271-625-5
 9. Życzyński A. – Indukowane rozmnożenie amerykańskiej ropuchy Bufo alvarius. Str 184-185 Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. X Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków 27-28 września 2010. Pod redakcją Wladysława Zamachowskiego Uniwersutet Pedagogiczny . ISBN 978-83-7271-625-5
 10. Życzyński A. Ekologia wnętrz. Zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie. ISBN 978-83-7585-003-1 Zwierzęta przyjazne człowiekowi 2010- Str 161-174 Agencja Rekla-mowo-Wydaw-nicza A. Grze-gorczyk, oraz Oficyna Wydaw-nicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 11. Życzyński A. Biologia płazów i gadów – ochrona. ISBN 978-83-7271-625-5 Indukowane rozmnożenie amerykańskiej ropuchy Bufo alvarius. 2010 Str 184-185 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 12. Życzyński A. Biologia płazów i gadów – ochrona. ISBN 978-83-7271-625-5 Próba ustalenia modelu dziedziczenia kształtu łuski odbytowej u amerykańskich węży Colubridae. 2010 Str 175

Powrót do listy pracownikow