Doktoraty i habilitacje

Rozprawy habilitacyjne zrealizowane w Katedrze

dr hab. Joanna Gruszczyńska, 2014

Molekularny monitoring doświadczalnej populacji przepiórki japońskiej (Coturnix japonica) w warunkach selekcji kierunkowej

dr hab. Wiesław Świderek, 2010

Genetyczne uwarunkowania odpowiedzi immunologicznej na stany zapalne gruczołu mlekowego owiec

dr hab. Elżbieta Martyniuk, 2009

Genetyczne uwarunkowanie wysokiej plenności owcy rasy olkuskiej

dr hab. inż. Wanda Olech, 2003

Wpływ inbredu osobniczego i inbredu matki na przeżywalność cieląt żubra (Bison bonassus)

dr hab. Elżbieta Michalska, 2000

Zastosowanie indeksu z ograniczeniem w selekcji przepiórek japońskich.

dr hab. Tadeusz Kaleta, 1993

Investigations concering the behaviour of from silver fox (Vulpes vulpes L.) and an attempt to utilize the results for breeding nad keeping improvement.

dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska, 1990

Wpływ czynników matecznych na liczebność miotu oraz wielkość i przeżywalność płodów na przykładzie myszy laboratoryjnej.

prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon, 1990

Cechy morfologiczne wymion jako możliwe kryterium selekcji w celu poprawy zdrowotności gruczołu mlekowego i produkcyjności owiec.

prof. dr hab. T. Sławiński, 1975

Wpływ genotypu i efektu matki na ciężar ciała w okresie wzrostu postnatalnego.

Rozprawy doktorskie zrealizowane w Katedrze

Aleksandra Tadeusiak, 2016
Cechy warunkujące sukces rozrodczy u gryzoni o promiskuistycznym systemie kojarzenia – na przykładzie nornika północnego (Microtus oeconomus)
Promotorem pracy jest dr hab. Zbigniewem Borowskim prof. IBL , z Zakładu Ekologii, Instytutu Badawczego Leśnictwa. Badania realizowane pod opieką naukową dr hab. Elżbieta Michalska prof. SGGW , z Wydziału Nauk o Zwierzętach, Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt.

dr Piotr Adamek, 2015
Hodowla wolierowa raroga górskiego oraz jego wykorzystanie do odstraszania ptaków
promotor:prof SGGW dr hab. Tadeusz kaleta

dr Wioleta Drobik, 2014
Analiza genetyczna stad owiec rasy olkuskiej uczestniczących w krajowym programie ochrony zasobów genetycznych
promotor:dr hab. Elżbieta Martyniuk

dr Ewelina Gołębiewska, 2013
Analiza możliwości uzyskiwania żubroni – mieszańców bydła Bos taurus i żubra Bison bonasus.
promotor:dr hab. Wanda Olech

dr Katarzyna Kisiel, 2013
Analiza efektów wyprowadzenia szczepów wsobnych nornicy rudej (Myodes glareolus) oraz chomika dżungarskiego (Phodopus sungorus sungorus)
promotor:dr hab. Wanda Olech

dr Aleksandra Fruba, 2012
Analiza zmienności genetycznej populacji muflona europejskiego (Ovismusimon)
promotor:dr hab. Wanda Olech

dr Anna Spalona, 2012
Aspekt społeczny ochrony in situ niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Polsce.
promotor:dr hab. Wanda Olech

dr Anna Mękarska, 2012
Znaczenie populacji fenka (Vulpes/Fennecus zerda) utrzymywanej w europejskich ogrodach zoologicznych dla ochrony gatunku
promotor:dr hab. Wanda Olech

dr Beata Grzegrzółka, 2010
Wpływ selekcji na masę ciała na rozwój zarodkowy piskląt przepiórki japońskiej Coturnix Japonia
promotor: dr hab. Elżbieta Michalska

dr Agnieszka Suchecka, 2010
Ocena wpływu czynników genetycznych i demograficznych na szanse przetrwania reintrodukowanych małych stad żubrów.
promotor: dr hab. Wanda Olech

dr Katarzyna Góral, 2010
Analiza możliwości utrzymania zmienności genetycznej w populacjach koniowatych objętych Europejskimi Programami Hodowlanymi (EEP).
promotor: dr hab. Wanda Olech

dr Dorota Łukasiewicz-Śmietańska, 2008
Poszukiwanie genów wpływających na cechy ilościowe myszy z linii selekcjonowanych przeciwstawnie w kierunku zmiany masy ciała przez 116 pokoleń.
promotor: dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska

dr Anita Tyl- Bielicka, 2008
Wpływ dobrostanu na rozwój i zachowanie się szczurów trzech szczepów wsobnych.
promotor: dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska

dr Magdalena Łopieńska, 2007
Porównanie polimorfizmu genów MHC u żubrów dwóch linii genetycznych białowieskiej i białowiesko-kaukaskiej.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

dr Katarzyna Kwiecińska, 2007
Analiza rodowodowa koni huculskich.
promotor: dr hab. Wanda Olech

dr Grażyna Polak, 2007
Charakterystyka koni startujących w rajdach długodystansowych w Polsce oraz próba wskazania metod oceny ich użytkowości.
promotor: dr hab. Elżbieta Michalska

dr Agnieszka Kijewska, 2004
Polimorfizm eksonu 2 genu DRB1 (MHC klasa II) i jego związek z odpornością owiec na infekcje pasożytnicze.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

dr inż. Aleksandra Szywała, 2003
Charakterystyka etogramu i zachowania agonistyczne u wybranych ras psów obrończych i pasterskich.
promotor: dr hab. Tadeusz Kaleta

dr inż. Anna Złamal, 2001
Badania dotyczące typów i funkcji zachowań stereotypowych u wybranych gatunków ssaków drapieżnych w ogrodach zoologicznych.
promotor: dr hab. Tadeusz Kaleta

dr Monika Mikulska, 2001
Analiza zmienności genetycznej kotów rasy perskiej i europejskiej.
promotor: dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska

dr inż. Robert Rutkowski, 2000
Genetyczne podłoże odporności owiec rasy wrzosówka na naturalne zarażenie nicieniami żołądkowo-jelitowymi.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

dr Anna Passini, 2000
Interakcje człowiek-zwierzę na podstawie piśmiennictwa i badań własnych nad wpływem cech charakterologicznych opiekuna na zachowanie się szczura laboratoryjnego
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławiński

dr inż. Agnieszka Bogucka-Ścieżyńska, 1999
Analiza zachowania się koni rasy pełnej krwi angielskiej pod wpływem bodźców stresogennych na TWK Służewiec z uwzględnieniem czynników genetycznych i środowiskowych.
promotor: dr hab. Tadeusz Kaleta

dr Zuzanna Nowak, 1999
Badania nad molekularną identyfikacją genu wysokiej plenności (FecB) u owiec krzyżówkowych i wpływem tego genu na masę ciała jagniąt.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

dr Joanna Gruszczyńska, 1999
Badania wpływu immuniacji ciążowych u owiec oraz polimorfizmu genu OLA-DRB1 na masę ciała i przyrosty jagniąt.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

dr Marta Gajewska, 1999
Analiza zmienności genetycznej w populacji przepiórki japońskiej metodą losowej amplifikacji DNA
promotor:dr hab. Witold Skolasiński

dr inż. Tomasz Siudek, 1995
Badania nad genetycznie uwarunkowanymi wskaźnikami odporności owiec na stany zapalne gruczołu mlekowego.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

dr Monika Gębska, 1995
Wpływ zachowania matecznego i mleczności na wyniki odchowu młodych na modelu myszy laboratoryjnej
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławiński

dr Wiesław Świderek, 1995
Rola czynników genetycznych, środowiskowych i fizjologicznych w etiologii mastitis u owiec.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon

dr hab. inż. Beata Burzyńska, 1991
Wpływ inberdu i linii na użytkowość koni czystej krwi arabskiej w Polsce
promotor:prof. zw. dr hab. Maria Radomska

dr hab. Wanda Olech, 1987
Analiza genetyczno-hodowlana populacji żubrów.
I. Wpływ inbredu na długowieczność i rozród.
II. Odziedziczalność wybranych cech i udział genotypów założycieli we współczesnej populacji
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławiński

prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon, 1982
Genetyczne i pozagenetyczne czynniki warunkujące zmienność w skłonności bydła do białaczki limfatycznej
promotor: dr hab. Witold Skolasiński

dr hab. Elżbieta Michalska, 1980
Pośrednie efekty selekcji w kierunku masy ciała na przykładzie myszy laboratoryjnej
promotor:prof. zw. dr hab. Maria Radomska