Prace dyplomowe

Proponowane tematy / zagadnienia prac licencjackich

dr Katarzyna Fiszdon

 • Wystawy psów w Polsce w okresie powojennym
 • Monografie poszczególnych ras psów
 • Agresja psów – przyczyny, skutki, postępowanie
 • Fobie i lęki – przyczyny, skutki, postępowanie

dr Katarzyna Góral-Radziszewska

 • Programy hodowli i ochrony zwierząt dzikich
 • Międzynarodowy transport zwierząt dzikich
 • Badania w ogrodach zoologicznych
 • Analiza szans przetrwania populacji
 • Genetyka populacji
 • Analiza danych rodowodowych
 • Zwierzęta laboratoryjne
 • Konwencja Waszyngtońska – CITES

dr hab. Joanna Gruszczyńska

 • Diagnostyka chorób genetycznych u zwierząt

dr Wioleta Drobik-Czwarno

 • analiza zmienności genetycznej w małych populacjach owiec
 • zastosowania informatyki w hodowli zwierząt
 • analizy bioinformatyczne – NGS, mikromacierze

Proponowane tematy prac magisterskich

dr hab. Tadeusz Kaleta

 • Badania zachowania się ssaków i ptaków w ZOO Warszawa (etogramy, diagram przestrzenno-czasowy, wpływ warunków utrzymania, zachowania anormalne, dobrostan).
 • Relacje człowiek-zwierzę w ogrodzie zoologicznym.
 • Ocena zachowania się psów różnej użytkowości i w różnych systemach utrzymania.
 • Wpływ czynników abiotycznych (szczególnie pole elektryczne) na zachowanie się ryb.
 • Długowieczność i przeżywalność zwierząt dziko żyjących i trzymanych przez człowieka.
 • Przemyt zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce i na świecie na podstawie realizacji Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).
 • Ochrona praw zwierząt w Polsce i na świecie na podstawie wybranych dokumentów.

dr hab. Wanda Olech

 • Ocena działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce.
 • Stan i zasoby polskich ogrodów zoologicznych.
 • Ocena efektów reintrodukcji żubrów w Polsce.
 • Wyniki hodowlane w stadach żubrów.
 • Zachowania eksploracyjne u cieląt żubronia.
 • Ocena wartości pokarmowej łąk w Puszczy Boreckiej jako podstawowej bazy pokarmowej dla żubrów.

dr hab. Elżbieta Michalska

 • Cechy morfologiczne jaj przepiórczych, a selekcja w kierunku masy ciała.
 • Wpływ selekcji w kierunku masy ciała, a termin klucia piskląt i wylęgowość.

dr Katarzyna Fiszdon

 • Analiza struktury genetycznej psów rasy ogar polski
 • Analiza zmienności fenotypowej psów rasy ogar polski na podstawie pomiarów zoometrycznych
 • Czynniki wpływające na predyspozycje psów do szkolenia w różnych specjalnościach
 • Porównanie wokalizacji psów różnych typów użytkowych
 • Porównanie zdolności identyfikacji ludzkich postaw przez psy
 • Problemy behawioralne psów w schroniskach

dr Katarzyna Góral-Radziszewska

 • Programy hodowli i ochrony zwierząt dzikich
 • Międzynarodowy transport zwierząt dzikich
 • Badania w ogrodach zoologicznych
 • Analiza szans przetrwania populacji
 • Genetyka populacji
 • Analiza danych rodowodowych
 • Zwierzęta laboratoryjne
 • Konwencja Waszyngtońska – CITES

dr Andrzej Życzyński

 • Badania kariotypowe na egzotycznych płazach.