Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w katedrze

Przedmiot Wydział
Animal behaviour erasmus
Animal genetic resources erasmus
Bazy danych w hodowli zwierząt WNoZ
Bioinformatyka WNoZ
Bioinformatyczna analiza danych WNoZ
Biomatematyka WNoZ
Bioróżnorodność WRiB
Biotechnologia w produkcji zwierzęcej  WOBiAK
Biotechnology of fishery erasmus
Chów i hodowla gatunków łownych WNoZ
Chów i hodowla psów WNoZ
Chów i hodowla zwierząt ex-situ WNoZ
Chów zwierzat w ZOO WNoZ
Current trends in livestock production erasmus
Cytogenetyka WNoZ
Diagnostyka genetyczna (mgr) WNoZ
Dobrostan zwierząt WNoZ
Doświadczalnictwo WNoZ
Dziedziczenie wybranych cech psów i kotów WNoZ
Etologia WRiB
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt Wet
Etologia i behawioryzm wybranych gatunków zwierząt WNoZ
Genetyczne doskonalenie zwierząt (mgr) WOBiAK
Genetyka   zwierząt  WNoZ
Genetyka ewolucyjna WNoZ
Genetyka ogólna roślin i zwierząt WOBiAK
Genetyka populacji i metody hodowlane WNoZ
Genetyka zwierząt i diagnostyka genetyczna WRiB
Globalizacja w produkcji zwierzęcej WNoZ
Hodowla zwierzat lab.-modele zwierzat w eksperymencie WOBiAK
Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej WNoZ
Introduction to herpetology erasmus
Metody badań na zwierzętach (mgr) WNoZ, WNoZ(z), Biol
Metody hodowlane WNoZ(z)
Molekularne podstawy dziedziczenia cech (mgr) Biol
Pies-hodowla i utrzymanie WNoZ
Planowanie i organizacja pracy hodowlanej (mgr) WNoZ(z)
Podstawy chowu zwierząt  MSB
Podstawy hodowli zachowawczej (mgr) WNoZ
Podstawy organizacji  pracy hodowlanej (mgr) WNoZ
Postepowanie z dzikimi zwierzętami WNoZ(z)
Praca hodowlana u dzikich gatunków zwierząt (mgr) WNoZ
Proekologiczne metody chowu i hodowli (mgr) WNoZ
Propedeutyka biotechnologii Biol
Relacje czlowiek-zwierzę (mgr) WNoZ, WNoZ(z)
Seminarium inżynierskie WNoZ
Seminarium magisterskie WNoZ, MSB, Biol
Seminarium metodologiczne WNoZ(z)
Stan zagrożenia i ochrona gatunkowa zw w Polsce i w Europie (mgr) WNoZ
Statystyka WNoZ
Statystyka matematyczna  WNoZ, WNoZ(z)
Technologia informacyjna WNoZ, WNoZ(z)
Zachowanie i szkolenie psów WNoZ, WNoZ(z)
Zarządzanie populacjami zwierząt WNoZ, WNoZ(z)
Zoopsychologia WNoZ, WNoZ(z)
Zwierzęta laboratoryjne WNoZ
Zwierzęta w kulturze WNoZ

WNoZ – Wydział Nauk o Zwierzętach
WRiB – Wydział Rolnictwa i Biologii
WOBiAK – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu