Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w katedrze

Przedmiot Wydział
Animal behaviour erasmus
Animal genetic resources erasmus
Bazy danych w hodowli zwierząt WNoZ
Bioinformatyka WNoZ
Bioinformatyczna analiza danych WNoZ
Biomatematyka WNoZ
Bioróżnorodność WRiB
Biotechnologia w produkcji zwierzęcej  WOBiAK
Biotechnology of fishery erasmus
Chów i hodowla gatunków łownych WNoZ
Chów i hodowla psów WNoZ
Chów i hodowla zwierząt ex-situ WNoZ
Chów zwierzat w ZOO WNoZ
Current trends in livestock production erasmus
Cytogenetyka WNoZ
Diagnostyka genetyczna WNoZ
Dobrostan zwierząt WNoZ
Doświadczalnictwo WNoZ
Dziedziczenie wybranych cech psów i kotów WNoZ
Etologia WRiB
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt Wet
Etologia i behawioryzm wybranych gatunków zwierząt WNoZ
Genetyczne doskonalenie zwierząt WOBiAK
Genetyka   zwierząt  WNoZ
Genetyka ewolucyjna WNoZ
Genetyka ogólna roślin i zwierząt WOBiAK
Genetyka populacji i metody hodowlane WNoZ
Genetyka zwierząt i diagnostyka genetyczna WRiB
Globalizacja w produkcji zwierzęcej WNoZ
Hodowla zwierzat lab.-modele zwierzat w eksperymencie WOBiAK
Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej WNoZ
Introduction to herpetology erasmus
Inżynieria genetyczna WNoZ
Komunikacja w świecie zwierząt WNoZ
Kynologia łowiecka WNoZ
Matematyka WNoZ
Metodologia pracy badawczej WNoZ
Metody pracy hodowlanej WNoZ
Monitoring populacji zwierząt WNoZ
Mutageneza środowiskowa oraz podstawy procesów kancerogenezy WNoZ
Ocena zagrożeń i projekty w ochronie przyrod WNoZ
Organizacja hodowli otwartej i zamkniętej zwierząt dzikich WNoZ
Pies-hodowla i utrzymanie WNoZ
Podstawy chowu zwierząt WOBiAK
Prawo w hodowli zwierząt WNoZ
Podstawy szkolenia zwierząt WNoZ
Projektowanie Badań modelowych WNoZ
Propedeutyka biotechnologii WRiB
Psychology of Companion Animals erasmus
Relacje człowiek-zwierzę WNoZ
Seminarium inżynierskie WNoZ
Seminarium magisterskie WNoZ
Seminarium licencjackie WRiB
Seminarium doktoranckie WRiB
Statystyka matematyczna WNoZ
Techniki diagnostyczne  WNoZ
Techniki przetwarzania i prezentacji danych  WNoZ
Techniki w biologii molekularnej  WNoZ
Technologia informacyjna WNoZ
Terapie behawioralne zwierząt WNoZ
Trendy w hodowli zwierząt WNoZ
Współczesne trendy badawcze w genetyce, żywieniu i środowisku bytowania zwierząt WNoZ
Wystawy psów WNoZ
Zachowanie i szkolenie psów WNoZ
Zarządzanie populacjami zwierząt WNoZ
Zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi WNoZ
Zastosowanie analiz genetycznych w ochronie gatunków WNoZ
Zastosowanie statystyki w bioinżynierii WNoZ
Zoopsychologia WNoZ

WNoZ – Wydział Nauk o Zwierzętach
WRiB – Wydział Rolnictwa i Biologii
WOBiAK – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu